Thứ bảy,  25/06/2022

Nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo 

– Chiều  27/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sĩ Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương); lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đầy lùi; tham nhũng, lãng phí tiêu cực vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc gia và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, luôn bị tác động trực tiếp bởi các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng những sơ hở để thực hiện các âm mưu nhằm chống phá chế độ; tìm cách tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngoài các yếu tố bên ngoài tác động, một số bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ có nơi còn hình thức, đơn điệu; một số nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi; đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, chưa khách quan.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên.


Đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ,Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội thảo 

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận nhằm nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Các căn cứ lý luận về nhận diện, đấu tranh, ngăn  chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy; giới thiệu những điển hình, mô hình hay, nhân tố tích cực trong nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ khẳng định: Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng để Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện việc nghiên cứu, qua đó, tham mưu cho cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt nội dung này ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tập trung nghiên cứu vào một số giải pháp như: tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm quy tắc tập trung, dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp uỷ và tổ chức đảng. Đồng thời tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

HỒ HƯƠNG – THANH MAI