Thứ tư,  06/07/2022

Quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”. Ảnh: Tạp chí xây dựng Đảng.

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Việc thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định 65 phải đồng bộ với các văn bản có liên quan đến công tác cán bộ đã ban hành trước đó. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, nghiên cứu sâu để thực hiện đầy đủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao chất lượng công tác luân chuyển cán bộ, thường xuyên giám sát cán bộ luân chuyển, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao nhận thức của cán bộ luân chuyển. Trong thời gian tới Ban Tổ chức Trung ương phải chủ động hơn, năng động hơn trong đánh giá cán bộ đưa đi luân chuyển, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác cán bộ được ban hành trong năm 2022, như Kết luận 27-KL/TW ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư “Về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020”; Kết luận 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư “Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”; Kết luận 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “Về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Theo Nhandan