Thứ tư,  07/06/2023

Bãi bỏ, sửa đổi 739 thủ tục hành chính

LSO-Thực hiện Đề án 30 (Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007, về đơn giản thủ tục hành chính giai đoạn 2007-2010), các cấp ngành trên toàn địa bàn đã tích cực rà soát, đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 739/1272 thủ tục hành chính. Trong đó cấp tỉnh là 531/917 thủ tục, cấp huyện là 135/220 thủ tục, cấp xã là 73/135 thủ tục.Tiếp nhận thủ tục đăng kiểm theo cơ chế “1 cửa” tại Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm Lạng SơnHiện các cơ quan, ban, ngành trong toàn tỉnh đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bổ sung quy định về trình tự thủ tục theo cơ chế “một cửa” nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân. Cũng trong quá trình thực hiện đề án, các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các xã, huyện đang đẩy mạnh giai đoạn III của đề án, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Đã tổ chức 59 lớp, bồi dưỡng cho gần 4.000 lượt cán bộ công chức viên chức các kiến thức liên quan đến cải cách thủ tục hành...

LSO-Thực hiện Đề án 30 (Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007, về đơn giản thủ tục hành chính giai đoạn 2007-2010), các cấp ngành trên toàn địa bàn đã tích cực rà soát, đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 739/1272 thủ tục hành chính. Trong đó cấp tỉnh là 531/917 thủ tục, cấp huyện là 135/220 thủ tục, cấp xã là 73/135 thủ tục.
Tiếp nhận thủ tục đăng kiểm theo cơ chế “1 cửa” tại Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm Lạng Sơn
Hiện các cơ quan, ban, ngành trong toàn tỉnh đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bổ sung quy định về trình tự thủ tục theo cơ chế “một cửa” nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân. Cũng trong quá trình thực hiện đề án, các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các xã, huyện đang đẩy mạnh giai đoạn III của đề án, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Đã tổ chức 59 lớp, bồi dưỡng cho gần 4.000 lượt cán bộ công chức viên chức các kiến thức liên quan đến cải cách thủ tục hành chính.

Nguyễn Nhật Anh