Thứ ba,  06/06/2023

Các địa phương, đơn vị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 25-11, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.Thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo Cuộc vận động. Sau gần bốn năm thực hiện, Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo được kết quả quan trọng ban đầu trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.Tổng kết thực hiện Cuộc vận động, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nêu những kinh nghiệm bước đầu. Đó là: Các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ chủ chốt của mỗi cấp phải nhận thức thống nhất, đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Cuộc...

Ngày 25-11, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo Cuộc vận động. Sau gần bốn năm thực hiện, Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo được kết quả quan trọng ban đầu trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Tổng kết thực hiện Cuộc vận động, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nêu những kinh nghiệm bước đầu. Đó là: Các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ chủ chốt của mỗi cấp phải nhận thức thống nhất, đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Cuộc vận động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chặt chẽ, đồng bộ trong hệ thống chính trị, từ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các bước tiến hành đến việc chọn đơn vị làm điểm, phân công cán bộ phụ trách. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thực hiện nhuần nhuyễn giữa &#39xây&#39 và &#39chống&#39, &#39xây&#39 là chính, &#39chống&#39 là quyết liệt.

Việc xác định trách nhiệm, vai trò tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Cuộc vận động có tác dụng lôi cuốn, dẫn dắt và có ý nghĩa quyết định đến thành công của Cuộc vận động. Công tác tuyên truyền, cổ động thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện những việc làm sáng tạo, những mô hình tiên tiến, những gương tập thể, cá nhân &#39làm theo&#39 cụ thể, thiết thực để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban chỉ đạo Thành ủy và các cấp ủy luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc tinh thần của Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, khảo sát, giao ban, sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp; trong chỉ đạo có sự tập trung đúng mức đối với những khu vực còn nhiều hạn chế.

Sau khi rút kinh nghiệm từ những hạn chế, yếu kém, hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng bộ và trong xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện &#39tích cực học tập, nỗ lực làm theo&#39, nhận thức ngày càng sâu sắc, tự giác; kết quả làm theo ngày càng cụ thể, thiết thực; gắn thực hiện Cuộc vận động với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả bước đầu của Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã năng động sáng tạo trong thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú; tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục, động viên mọi người chủ động, tự giác tham gia Cuộc vận động và ngày càng xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cần nhân rộng. Cuộc vận động đã góp phần nâng cao ý thức xây dựng Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trương Tấn Sang mong rằng, với tư cách là đơn vị chỉ đạo điểm của Trung ương, qua thực tiễn thực hiện Cuộc vận động, TP Hồ Chí Minh đóng góp nhiều hơn nữa những kinh nghiệm quý, bài học hay cho Trung ương về việc chỉ đạo Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 99 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bốn năm thực hiện Cuộc vận động.

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 và lễ mừng công về đích trước kế hoạch năm 2010. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Đến dự, có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đảng bộ PVN được Ban chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chọn là một trong số 24 đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động. Sau bốn năm triển khai Cuộc vận động, Đảng ủy PVN đã đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu và vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời ứng phó với mọi diễn biến bất thường; đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của bộ máy; thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp. Cuộc vận động đã góp phần làm chuyển biến tích cực phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc; khẳng định vai trò, vị trí hạt nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Hưởng ứng đợt thi đua về đích trước các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010, Đảng ủy, lãnh đạo và các tổ chức chính trị các cấp ở các đơn vị PVN đã chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với nhiều hình thức khác nhau. Đến nay, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 10 tháng đầu năm 2010; trong đó có năm chỉ tiêu về đích trước kế hoạch năm 2010.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương những thành tích đạt được của ngành dầu khí trong 49 năm qua, nhất là kết quả sau bốn năm triển khai Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc vận động đã giúp các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy PVN nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy PVN đã có nhiều cách làm sáng tạo; đề ra được tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành dầu khí; tiêu chí văn hóa doanh nghiệp dầu khí; nêu gương người tốt, việc tốt. Cuộc vận động đã giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên PVN tăng cường đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn để tăng tốc, phát triển; giúp công tác xây dựng Đảng được chú trọng; khẳng định vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng cho rằng, trong những năm qua, Đảng bộ PVN đã làm tốt các vấn đề về cơ chế, chính sách; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó là những nguồn lực giúp cho PVN ngày càng phát triển vượt bậc. Phó Thủ tướng tán thành với định hướng thực hiện Cuộc vận động trong những năm tiếp theo; đề nghị Đảng ủy PVN chú ý giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ đảng.

Tại hội nghị, Đảng ủy PVN đã tuyên dương, tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Ngày 25-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến trong hành động, nhất là về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm công dân của mình; tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều khẳng định Cuộc vận động góp phần xây dựng con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và đưa ra những bài học kinh nghiệm sau bốn năm triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên biểu dương, tặng Bằng khen cho 55 tập thể và 86 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong bốn năm thực hiện Cuộc vận động; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về các điển hình tiên tiến &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Ngày 25-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Sau bốn năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, hầu hết các địa phương, đơn vị trong tỉnh đều xây dựng các tiêu chí nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện Cuộc vận động. Theo đó, nhiều mô hình, phong trào và cuộc vận động thiết thực, cụ thể được triển khai đạt kết quả tích cực. Nổi bật như các mô hình &#39Năm xây, năm chống&#39, &#39Bốn không, ba cần&#39, &#39Nuôi heo đất&#39, &#39Ống tre tiết kiệm&#39, &#39Hũ gạo tình thương' cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư' các phong trào &#39Đền ơn đáp nghĩa&#39, &#39Tương thân tương ái&#39, &#39Bảo vệ an ninh Tổ quốc&#39, &#39Xóa nhà tạm cho hộ nghèo&#39, &#39Giúp nhau phát triển kinh tế&#39…

Từ những hoạt động ý nghĩa đó, Lâm Đồng đã có hơn 550 tập thể, gần 1.000 cá nhân ở cấp huyện, thành phố và sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, hơn 1.500 tập thể, 3.500 cá nhân ở cấp cơ sở được biểu dương, khen thưởng. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức gặp mặt 110 gương điển hình, giới thiệu 15 gương điển hình tham dự Hội nghị biểu dương khu vực miền trung – Tây Nguyên, giới thiệu 1 tập thể và 2 cá nhân dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương do Trung ương tổ chức.

Kết quả đạt được từ Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị địa phương. Đúc rút những bài học trong bốn năm qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh Lâm Đồng đã đề ra các nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trong thời gian tới.

Tại hội nghị, 38 tập thể và 53 cá nhân điển hình tiên tiến đã được tuyên dương khen thưởng.

Ngày 25-11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Thời gian qua nhiều địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị đã gắn kết Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị với những việc làm cụ thể, có hiệu quả cao. Một số cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn của các huyện đã tổ chức và duy trì việc chào cờ đầu tuần, trích đọc Di chúc của Bác Hồ, gắn với phổ biến, triển khai nhiệm vụ trong tuần; một số địa phương, đơn vị đã có sáng kiến như: Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giảm bớt phiền hà cho nhân dân; mô hình &#39Sổ tay làm theo lời Bác&#39… Chính những việc làm tiêu biểu đó đã có tác dụng tích cực, có sức lan tỏa, lôi cuốn các đơn vị, cá nhân khác học tập kinh nghiệm để làm theo, góp phần to lớn đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng của đông đảo nhân dân. 14 tập thể và 41 cá nhân được UBND tỉnh Kon Tum tuyên dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Là đơn vị được Ban chỉ đạo T.Ư chọn làm điểm của toàn quốc thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, bốn năm qua (2007-2010), Tổng cục Hậu cần Quân đội đạt nhiều kết quả to lớn, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng xây dựng hậu cần quân đội, hậu cần trong khu vực phòng thủ vững mạnh; bảo đảm vật chất hậu cần cho quân đội thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, công tác và học tập trong tình hình mới. Thực hiện Cuộc vận động, trong đó coi trọng &#39làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ&#39, cấp trên tiên phong, gương mẫu, cấp dưới học tập làm theo, đã giáo dục, rèn luyện, bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh phong trào thi đua &#39Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy&#39 trong toàn quân.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Quân đội tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trên tất cả các mặt công tác. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Lấy xây dựng con người có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì tập thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; có đạo đức lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội làm trọng tâm. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng trong thực hiện Cuộc vận động, nhất là vai trò cán bộ chủ trì. Chủ động, tích cực tìm các hình thức, biện pháp phù hợp, chú trọng việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh &#39làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ&#39 với những việc làm cụ thể, thiết thực, chống bệnh hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện thưởng, phạt kịp thời, nghiêm minh.

Sáng 25-11 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Quá trình triển khai Cuộc vận động, lãnh đạo Nhà xuất bản luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò là cơ quan xuất bản chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, vừa tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động trong cơ quan, vừa là một đầu mối tích cực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai sâu rộng Cuộc vận động trong phạm vi cả nước. Các ấn phẩm Nhà xuất bản đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/T.Ư của Bộ Chính trị. Cuộc vận động đã ảnh hưởng sâu sắc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức Nhà xuất bản học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi người ý thức được trách nhiệm từng vị trí công tác, nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác, đề cao tinh thần tiết kiệm và tương thân, tương ái, xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp vì lợi ích tập thể.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2011, đồng thời được áp dụng cho việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2011.

Bản quy chế gồm bốn chương, 20 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ nội dung chương trình và mức hỗ trợ; xây dựng và thực hiện chương trình; tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.

Theo Nhandan