Chủ nhật,  26/06/2022

Báo chí Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

– Suốt 97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sỹ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm đấu tranh giành chính quyền, Báo chí cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, tuyên truyền đường lối của Đảng, vận động tập hợp quần chúng, phát huy cao độ lòng yêu nước, xây dựng lực lượng cách mạng, cổ vũ nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân, đế quốc, phong kiến.

Trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, báo chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Các nhà báo có mặt trên khắp các chiến trường, vừa cầm bút, vừa cầm súng để làm báo và chiến đấu, góp phần tạo nên khí thế hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ. Trên 400 nhà báo đã anh dũng hi sinh, gương anh dũng hi sinh của các nhà báo- liệt sỹ được thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ.

Đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho hội viên. Ảnh: Hoàng Tùng

Những năm qua, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa tin đầy đủ, kịp thời về tình hình trong nước và quốc tế; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Qua đó cùng tạo sự đồng thuận để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, Báo chí Lạng Sơn cũng đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, loại hình, nội dung, hình thức các ấn phẩm, sản phẩm báo chí ngày càng phong phú, đa dạng, từng bước đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh, có các cơ quan báo chí: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng. Ngoài ra, còn có các cơ quan thông tấn báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò là cơ quan tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó:

Đối với Báo Lạng Sơn, kể từ ngày ra số báo đầu tiên (1/5/1964) đến nay, Báo Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức không ngừng được đổi mới, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Trang tin điện tử Báo Lạng Sơn được thành lập tháng 7/2008, đến tháng 9/2018, được cấp phép chuyển đổi thành Báo Lạng Sơn điện tử. Từ tháng 8/2019, Báo Lạng Sơn điện tử có thêm phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, góp phần quảng bá mảnh đất, con người Lạng Sơn đến với bạn bè quốc tế.

Trong xu hướng chuyển đổi số, để kịp thời phục vụ nhu cầu bạn đọc, Báo Lạng Sơn đã tập trung nghiên cứu và phát triển báo điện tử trên nền tảng mạng xã hội face book, zalo với các thông tin thời sự, phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh, đổi mới mạnh mẽ về công nghệ, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Hiện nay, trung bình mỗi năm Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát sóng gần 17 nghìn tin bài; Trang thông tin điện tử cập nhật gần 20 nghìn tin, bài; thực hiện tốt công tác quản lý trang thiết bị, kỹ thuật, tiếp sóng đầy đủ các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, không để xảy ra sự cố gián đoạn chương trình hoặc mất sóng.

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng duy trì xuất bản hằng tháng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về các mặt của đời sống kinh tế – xã hội.

Các cơ quan báo chí trung ương, phóng viên báo chí trung ương thường trú cũng đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo của Tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội phản ảnh kịp thời các thông tin thời sự, chính trị – xã hội xảy ra ở địa phương trên các báo chí trung ương, góp phần giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với cả nước, thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh cũng không ngừng phát triển. Được thành lập cuối năm 1990, từ hiện trạng “ba không” (không có trụ sở, không có biên chế và không có kinh phí hoạt động) thì hiện nay, hội có 3 biên chế, 1 lao động hợp đồng, được cấp kinh phí hoạt động và tạo điều kiện về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Mỗi năm, hội xuất bản 6 số Bản tin Người làm báo, phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên, nhà báo. Hội cũng phối hợp với các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nhà báo; phối hợp tổ chức các cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới, triển khai hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; tham mưu tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn; tổ chức sân chơi thể hiện tài năng của những người làm báo, góp phần động viên hội viên, nhà báo hăng say trong sáng tạo tác phẩm báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo chí Lạng Sơn còn có mặt hạn chế cần sớm khắc phục. Nội dung, hình thức các ấn phẩm báo chí tuy đã được cải tiến, song số lượng các tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa mạnh chưa nhiều; trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên chưa đồng đều; chuyển đổi số trong báo chí còn hạn chế.

Cùng với cả nước, Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng bổ của công nghệ thông tin, truyền thông, đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực báo chí tỉnh nhà.

Để Báo chí Lạng Sơn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hội viên thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nghiệp vụ báo chí, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về thực hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng đó, triển khai có hiệu quả định hướng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí của Chính phủ đến năm 2025. Trong đó, báo chí tỉnh nhà cần đề ra các mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tính đặc thù của báo chí địa phương trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước, của truyền thông; tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí, khai thác tối đa nền tảng Internet để xây dựng toà soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện mạnh, làm tốt định hướng dư luận xã hội.

Dù còn nhiều khó khăn đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng tin tưởng rằng, với ý chí, khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục nỗ lực, học tập, rèn luyện để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp sức xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

HOÀNG ĐÌNH HÔM, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh