Thứ bảy,  10/04/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Cục Kiểm soát TTHC có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát TTHC; tổ chức thực hiện việc kiểm soát TTHC, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.Quyết định nêu rõ 19 nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức của cục gồm Cục trưởng và không quá ba phó cục trưởng, bốn phòng chức năng và một văn phòng.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Cục Kiểm soát TTHC có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát TTHC; tổ chức thực hiện việc kiểm soát TTHC, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Quyết định nêu rõ 19 nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức của cục gồm Cục trưởng và không quá ba phó cục trưởng, bốn phòng chức năng và một văn phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6-1-2011.

Theo Nhandan