Thứ bảy,  10/04/2021

Các địa phương, đơn vị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị, có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương.Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ cơ quan UBKT Trung ương đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng; gắn Cuộc vận động với tổ chức nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, báo cáo chuyên đề... Các hoạt động đó đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan nhận thức rõ hơn về mục đích yêu cầu và ý nghĩa to...

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị, có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương.

Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ cơ quan UBKT Trung ương đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng; gắn Cuộc vận động với tổ chức nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, báo cáo chuyên đề… Các hoạt động đó đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan nhận thức rõ hơn về mục đích yêu cầu và ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động. Việc chuyển biến từ nhận thức sang hành động, học tập sang làm theo ngày càng rõ nét, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với các việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, như: sửa đổi lối làm việc, phương pháp công tác; xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí… Bên cạnh đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cũng từng bước được nâng lên nhờ đổi mới hình thức, cải tiến nội dung, tăng cường trao đổi, tạo sự cởi mở và dân chủ. Một số chi bộ tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt với nâng cao nghiệp vụ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Triển khai Cuộc vận động, Đảng ủy cơ quan UBKT Trung ương đã quyết định lấy các nội dung &#39Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy&#39 làm chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tham mưu cho thủ trưởng cơ quan rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định đổi mới lối làm việc gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, như: Quy tắc ứng xử; tổ chức hoạt động; chức năng, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra, giám sát; quy trình kiểm tra, giám sát; sự phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy… Đảng ủy cũng tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan và toàn ngành. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 100% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 100% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động của Đảng bộ cơ quan là những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Cuộc vận động là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan UBKT Trung ương cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện Cuộc vận động thành ý thức tự giác; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; khuyến khích nêu gương trong hành động cụ thể, sáng tạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan UBKT Trung ương đã tuyên dương, khen thưởng bốn tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động bốn năm qua.

* Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Sau bốn năm thực hiện, Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh về giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến trong hành động, nhất là về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, Cuộc vận động đã được các cấp ủy đảng, chính quyền cụ thể hóa, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, các phong trào thi đua yêu nước như: &#39Quỹ hỗ trợ nông dân&#39, &#39 Quỹ vì đồng đội&#39,&#39Nồi cháo tình thương&#39, &#39Xóa nhà tạm, nhà dột nát&#39, &#39Cán bộ y tế làm theo lời Bác&#39…

Kết quả đạt được từ Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở các địa phương ngày càng trong trong sạch, vững mạnh. Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Lạng Sơn đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, trở thành công việc thường xuyên; mỗi cán bộ, đảng viên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thật sự là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống; trong đó cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân; với những việc làm cụ thể, thiết thực, chống quan liêu, lãng phí; thưởng, phạt kịp thời, nghiêm minh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tuyên dương, khen thưởng 30 tập thể và 31 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động bốn năm qua.

* Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Sau bốn năm triển khai Cuộc vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn về mục đính, yêu cầu cũng như giá trị to lớn về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền trong giải quyết các công việc liên quan đời sống của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã gắn thực hiện Cuộc vận động với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự chuyển biến trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai phù hợp thực tế, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo nên những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Tỉnh ủy Phú Thọ đã đề ra năm giải pháp để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới; phấn đấu đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; lấy việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến trong hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực; lấy việc nêu gương làm giải pháp quan trọng; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Phú Thọ đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân điển hình đã có thành tích tiêu biểu trong bốn năm thực hiện Cuộc vận động.

Theo Nhandan