Thứ ba,  17/05/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị – hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng giảng viên 20 các trường chính trị - hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào...Trong thời gian học tập ở Việt Nam, các học viên đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về thành tựu của khu vực và trên thế giới; kinh nghiệm lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng ta; những vấn đề về phương pháp giảng dạy mới, quản lý đào tạo trong hệ thống Học viện; mối quan hệ của Trường Chính trị - Hành chính tỉnh với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh... Ngoài việc học tập tại Học viện, các học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại các Thành ủy, Tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện của TP Hà Nội, Sơn La, Hải Dương, Hòa Bình, TP Đà Nẵng... Những kiến thức tiếp thu được đã giúp các học viên...

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng giảng viên 20 các trường chính trị – hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào…

Trong thời gian học tập ở Việt Nam, các học viên đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về lý luận Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về thành tựu của khu vực và trên thế giới; kinh nghiệm lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng ta; những vấn đề về phương pháp giảng dạy mới, quản lý đào tạo trong hệ thống Học viện; mối quan hệ của Trường Chính trị – Hành chính tỉnh với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh… Ngoài việc học tập tại Học viện, các học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại các Thành ủy, Tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện của TP Hà Nội, Sơn La, Hải Dương, Hòa Bình, TP Đà Nẵng… Những kiến thức tiếp thu được đã giúp các học viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững cơ sở lý luận để lý giải các vấn đề mà cuộc sống đặt ra; hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp tỉnh; tìm hiểu và nâng cao các năng lực lãnh đạo, quản lý trong công việc chuyên môn; vận dụng sáng tạo vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường chính trị – hành chính của nước CHDCND Lào…

Theo Nhandan