Thứ tư,  18/05/2022

Nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết của QH và của Ủy ban Thường vụ QH diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 6 và 7-12. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII; Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban Công tác đại biểu của QH khóa XII, cùng đại diện các đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào và các cơ quan có liên quan.Nhiều ý kiến tại Hội nghị nhất trí đánh giá: QH khóa XII đã tiếp nối và khẳng định rõ nét hơn những đổi mới về tổ chức, hoạt động từ các nhiệm kỳ QH trước; tăng tính thực chất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động lập pháp được chú trọng hơn về chất lượng, quy trình lập pháp tiếp tục được đổi mới. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường về nội dung, đổi mới...

Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết của QH và của Ủy ban Thường vụ QH diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 6 và 7-12. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII; Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban Công tác đại biểu của QH khóa XII, cùng đại diện các đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào và các cơ quan có liên quan.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị nhất trí đánh giá: QH khóa XII đã tiếp nối và khẳng định rõ nét hơn những đổi mới về tổ chức, hoạt động từ các nhiệm kỳ QH trước; tăng tính thực chất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động lập pháp được chú trọng hơn về chất lượng, quy trình lập pháp tiếp tục được đổi mới. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường về nội dung, đổi mới cách thức thực hiện, đi sâu xem xét các vấn đề được giám sát, đạt được những chuyển biến tích cực trong thực tế. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã giảm dần tính hình thức, bước đầu đáp ứng được nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả kỳ họp QH được nâng lên rõ rệt. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả, tiếp tục được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực tiễn. Phương thức, chế độ làm việc khoa học, nền nếp hơn, phát huy dân chủ thực sự, tính chủ động, sáng tạo được thể hiện rõ, ngày càng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XII vẫn còn những hạn chế nhất định trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng và trong hoạt động đối ngoại. Phương thức, lề lối làm việc của QH chưa được đổi mới nhiều. Tổ chức bộ máy của QH, các điều kiện bảo đảm hoạt động của QH, các đoàn đại biểu QH, các vị đại biểu QH chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Về công tác của Ủy ban Thường vụ QH nhiệm kỳ khóa XII, nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị nhất trí đánh giá, Ủy ban Thường vụ QH đã hoàn thành công việc được giao, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã đi vào thực chất. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc ngày càng khoa học, phát huy được dân chủ trong các hoạt động của QH. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH nhiệm kỳ qua còn những hạn chế nhất định.

Theo Nhandan