Thứ tư,  18/05/2022

Bình Thuận thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm

* Gia Lai đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp Tỉnh ủy Bình Thuận vừa họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2010, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2011.Năm 2010, tình hình các mặt ở Bình Thuận tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cả năm, tốc độ tăng GDP ước khoảng 11,5%, các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển nhiều hơn. Hoạt động du lịch có thêm sắc thái mới; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá nhờ phát huy tốt hiệu quả các công trình thủy lợi. Xuất khẩu, dịch vụ, thu ngân sách đạt kết quả khá; hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục được giữ vững; bảo đảm được việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.Tỉnh ủy Bình Thuận đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm...

* Gia Lai đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp Tỉnh ủy Bình Thuận vừa họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương năm 2010, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2011.

Năm 2010, tình hình các mặt ở Bình Thuận tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cả năm, tốc độ tăng GDP ước khoảng 11,5%, các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển nhiều hơn. Hoạt động du lịch có thêm sắc thái mới; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá nhờ phát huy tốt hiệu quả các công trình thủy lợi. Xuất khẩu, dịch vụ, thu ngân sách đạt kết quả khá; hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục được giữ vững; bảo đảm được việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tỉnh ủy Bình Thuận đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2011, trong đó xác định sáu nhiệm vụ ưu tiên dồn sức thực hiện: Triển khai các biện pháp góp phần kìm chế lạm phát; nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách, quy hoạch; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tăng cường các biện pháp thu ngân sách và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị.

* Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Gia Lai đề ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp tăng bình quân 6%/năm. Tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết các loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp; phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và các mô hình sản xuất phù hợp với trình độ và tập quán canh tác đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục chuyển đổi rừng nghèo, diện tích đất trống và đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cao-su, tiêu, để đến năm 2015 tổng diện tích cây cao-su của tỉnh đạt 120 nghìn ha; diện tích cây tiêu đạt 6.000 ha. Đồng thời, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi… khuyến khích phát triển các trang trại chăn nuôi theo mô hình công nghiệp và giết mổ gia súc tập trung; nghiên cứu bảo tồn các nguồn gien động vật và thực vật hiện có trên địa bàn tỉnh; giữ vững diện tích rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bảo đảm sinh thái; phát triển toàn diện, bền vững cả ba loại rừng; tiếp tục thực hiện chương trình xã hội hóa nghề rừng, đẩy mạnh giao khoán, quản lý bảo vệ rừng.

Theo Nhandan