Thứ tư,  18/05/2022

Hà Nội đơn giản hóa hơn 70% thủ tục hành chính

Ngày 6-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2001-2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.Mười năm qua, TP Hà Nội đã tích cực rà soát, loại bỏ nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết. Nhất là từ khi thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, công tác này được triển khai mạnh mẽ tới các sở, ngành, địa phương. Thành phố đã công bố công khai bộ TTHC mới với 1.816 TTHC trên Cổng Giao tiếp điện tử và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, 1.292/1.816 TTHC đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 71,2%, vượt hơn hai lần so chỉ tiêu của Chính phủ. Thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện cơ chế 'một cửa' đồng bộ tại các ngành, các cấp kết hợp với tin học hóa quá trình tiếp nhận, giải quyết và công khai toàn bộ TTHC tại bộ...

Ngày 6-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2001-2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Mười năm qua, TP Hà Nội đã tích cực rà soát, loại bỏ nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết. Nhất là từ khi thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, công tác này được triển khai mạnh mẽ tới các sở, ngành, địa phương. Thành phố đã công bố công khai bộ TTHC mới với 1.816 TTHC trên Cổng Giao tiếp điện tử và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, 1.292/1.816 TTHC đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 71,2%, vượt hơn hai lần so chỉ tiêu của Chính phủ. Thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện cơ chế &#39một cửa&#39 đồng bộ tại các ngành, các cấp kết hợp với tin học hóa quá trình tiếp nhận, giải quyết và công khai toàn bộ TTHC tại bộ phận một cửa. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC. Cơ chế &#39một cửa liên thông&#39 cũng đang được triển khai để giải quyết một số thủ tục về đầu tư, xây dựng, thuế. Nhờ vậy, thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp giảm từ 22 ngày xuống còn 10 ngày; số lần đi lại để giải quyết thủ tục giảm từ tám lần xuống còn bốn lần kể từ ngày nộp hồ sơ…

Thời gian tới, thành phố xác định tiếp tục tập trung cải cách TTHC, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thuận lợi cho nhân dân; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy; tăng cường phân cấp đi liền với xác định trách nhiệm, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Nhandan