Thứ năm,  15/04/2021

Đảng bộ huyện Lộc Bình – sau 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

LSO-Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện Lộc Bình đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, coi trọng tính toàn diện, có hiệu quả trong thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 do Điều lệ đảng quy định. Với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát là tiền đề của kiểm tra để phòng ngừa vi phạm xảy ra”. Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra toàn khoá và từng năm của cấp ủy. UBKT huyện ủy và các ban xây dựng đảng đã tham mưu chủ động công việc giúp Ban Thường vụ huyện ủy về chức năng nhiệm vụ của từng ban xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó hàng năm UBKT huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Thường xuyên đôn đốc đảng uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị...

LSO-Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện Lộc Bình đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, coi trọng tính toàn diện, có hiệu quả trong thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 do Điều lệ đảng quy định.
Với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát là tiền đề của kiểm tra để phòng ngừa vi phạm xảy ra”. Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra toàn khoá và từng năm của cấp ủy. UBKT huyện ủy và các ban xây dựng đảng đã tham mưu chủ động công việc giúp Ban Thường vụ huyện ủy về chức năng nhiệm vụ của từng ban xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó hàng năm UBKT huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Thường xuyên đôn đốc đảng uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị xác định rõ nội dung kiểm tra, việc chấp hành Điều lệ Đảng.
Nhân dân thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình thi công đường bê tông liên thôn – Ảnh: Công Quân
Kết quả Ủy ban kiểm tra huyện đã hoàn thành tốt các kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.Trong nhiệm kỳ 2005-2010 đã kiểm tra 81 đảng viên, 31 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết tố cáo đối với 8 tổ chức đảng và 83 đảng viên, tiến hành giải quyết 1 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và việc thi hành kỷ luật trong đảng, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tiến hành kiểm tra được 29 tổ chức đảng.Công tác thi hành kỷ luật đảng đảm bảo tính hiệu quả, nghiêm minh, chính xác và kịp thời. Trong nhiệm kỳ, tổng số đảng viên vi phạm và bị thi hành kỷ luật là 79 đảng viên, chiếm 2,0 % so với tổng số số đảng viên trong đảng bộ huyện, so với nhiệm kỳ 2000-2005 tăng 13 đảng viên; trong đó: Khiển trách 47 đảng viên, cảnh cáo 23 đảng viên, cách chức 2 đảng viên, khai trừ 7 đảng viên. Trong kiểm tra thu, chi ngân sách đảng, Ủy ban kiểm tra huyện ủy tiến hành kiểm tra được 21 tổ chức đảng về quản lý sử dụng ngân sách, qua kiểm tra tài chính cấp dưới chi đảm bảo chế độ quy định của Nhà nước; trong kiểm tra việc thu, nộp sử dụng đảng phí, Ủy ban kiểm tra huyện ủy thực hiện kiểm tra được 74 tổ chức đảng và 1.808 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 433 đảng viên vi phạm, phải truy thu số tiền: 20.907.000đồng, nộp vào ngân sách Đảng. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ huyện ủy tiến hành kiểm tra theo Điều 30 được 15 tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 8 đơn vị. Qua kiểm tra phát hiện có 2 đơn vị thanh quyết toán (có khoản chi sai) theo chế độ quy định, phải xuất toán với số tiền 2.560.500 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.
Công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã thực hiện giám sát được 8 tổ chức đảng và 40 đảng ủy viên theo Điều 32; tham mưu cho cấp ủy huyện giám sát theo Điều 30 được 2 tổ chức đảng và 14 đồng chí đảng ủy viên, qua giám sát phát hiện và chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 3 trường hợp, kết luận có 1 trường hợp vi phạm và đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ huyện đã góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở đảng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành tích đó đã được ghi nhận bằng hình thức khen thưởng hằng năm: năm 2007, 2008, 2009, 2010 và nhiệm kỳ 2005-2010 được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ huyện tiếp tục, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Khắc phục những khó khăn và hạn chế thiếu sót, Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện tiếp tục thực hiện toàn diện do Điều lệ Đảng quy định và hoàn thành nhiệm vụ cấp uỷ giao, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Vi Văn Hùng