Thứ sáu,  16/04/2021

Các địa phương, đơn vị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (CVĐ) trong các tổ chức đảng và đảng viên đang học tập và làm việc tại 80 nước và vùng lãnh thổ.Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước đã trình bày báo cáo nêu bật kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện CVĐ, tạo nên những chuyển biến rõ nét về nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc về làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đặc biệt là Đảng ủy Ngoài nước tổ chức tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sưu tầm tư liệu, hiện vật có liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở nước ngoài để tuyển chọn được 12 tư liệu, hiện vật tham gia triển lãm 'Di sản Hồ...

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) trong các tổ chức đảng và đảng viên đang học tập và làm việc tại 80 nước và vùng lãnh thổ.

Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước đã trình bày báo cáo nêu bật kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện CVĐ, tạo nên những chuyển biến rõ nét về nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc về làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đặc biệt là Đảng ủy Ngoài nước tổ chức tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sưu tầm tư liệu, hiện vật có liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở nước ngoài để tuyển chọn được 12 tư liệu, hiện vật tham gia triển lãm &#39Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay&#39. Thông qua thực hiện CVĐ, tổ chức đảng và đảng viên ngoài nước đã tuyên truyền, động viên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nhân sĩ, trí thức, học giả là người nước ngoài tham gia nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CVĐ trong năm 2011.

* Sáng 8-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Sau bốn năm thực hiện CVĐ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và các tầng lớp nhân dân về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác; bước đầu tạo sự chuyển biến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị và trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác được cụ thể, thiết thực hơn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các cán bộ, đảng viên. CVĐ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và của tỉnh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Thực hiện CVĐ, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã gắn kết chặt chẽ với các mô hình, phong trào thiết thực, cụ thể ở từng địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực như các phong trào: &#39Nông dân sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng&#39, &#39Cựu chiến binh gương mẫu&#39, &#39Thực hiện 12 điều y đức&#39, &#39Xóa đói giảm nghèo&#39, &#39Tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác&#39… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của CVĐ. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện CVĐ tại nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa đồng đều.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo CVĐ của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh thực hiện nội dung &#39làm theo&#39 và &#39nêu gương&#39 tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành; đưa nội dung Cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu dương và tặng Bằng khen cho 47 tập thể, 40 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong bốn năm thực hiện CVĐ.

* Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Qua bốn năm thực hiện CVĐ, nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các ngành, các cấp đã có những chuyển biến rõ nét, mang lại kết quả cụ thể. Cấp ủy các cấp gắn việc triển khai Cuộc vận động với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua CVĐ đã xuất hiện nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội trong toàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện CVĐ có hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất và đưa ra bảy giải pháp lớn để các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện theo hướng sâu rộng, thường xuyên, lâu dài và tự giác cao.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho 72 tập thể, 71 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc.

Theo Nhandan