Chủ nhật,  01/08/2021

Ngày truyền thống ngành hải quan Việt Nam 10-9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 8-12, lấy ngày 10-9 hằng năm là Ngày truyền thống của ngành hải quan Việt Nam.Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức Ngày truyền thống này hằng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm có hiệu quả và tránh phô trương, hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức của cán bộ, công chức ngành hải quan; biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ngành hải quan, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 8-12, lấy ngày 10-9 hằng năm là Ngày truyền thống của ngành hải quan Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức Ngày truyền thống này hằng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm có hiệu quả và tránh phô trương, hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức của cán bộ, công chức ngành hải quan; biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ngành hải quan, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Nhandan