Thứ bảy,  17/04/2021

Ðại hội đảng bộ các cấpcơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/T.Ư ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về "Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng", đến ngày 30-11-2010, đại hội đảng bộ ở các cấp đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và qua theo dõi chung, đại hội đảng bộ các cấp vừa qua tuy còn một số hạn chế cần khắc phục, song về cơ bản đã đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung trong Chỉ thị số 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị đề ra.Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, các cấp ủy đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị; các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là những quan điểm, nội dung, chủ trương mới trong đại hội...

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/T.Ư ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, đến ngày 30-11-2010, đại hội đảng bộ ở các cấp đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và qua theo dõi chung, đại hội đảng bộ các cấp vừa qua tuy còn một số hạn chế cần khắc phục, song về cơ bản đã đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung trong Chỉ thị số 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị đề ra.

Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, các cấp ủy đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị; các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là những quan điểm, nội dung, chủ trương mới trong đại hội đảng bộ các cấp lần này, tạo sự thống nhất về nhận thức trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đều chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn để các cấp ủy trực thuộc thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo đại hội do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư thường trực làm trưởng ban; lập các tổ công tác do một đồng chí ủy viên thường vụ cấp ủy làm tổ trưởng và phân công các cấp ủy viên phụ trách từng đơn vị; chọn và chỉ đạo tiến hành đại hội trước ở một số đảng bộ đại diện cho các loại hình, có mời đại diện các cấp ủy trực thuộc đến dự, rút kinh nghiệm. Nhiều đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã trực tiếp dự, theo dõi và chủ trì việc tổ chức rút kinh nghiệm ở các đại hội điểm trước khi triển khai ra diện rộng.

Nói chung, các tổ chức cơ sở đảng, các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và các đảng bộ cấp tỉnh đều tiến hành đại hội đầy đủ bốn nội dung theo Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị là: Thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ trước và xác định phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. Chỉ có 2,5% số tổ chức cơ sở đảng và 1,4% số đảng bộ cấp trên trực tiếp của cơ sở đại hội ba nội dung do chưa hết nhiệm kỳ, đang thanh tra, kiểm tra chưa có kết luận, nội bộ mất đoàn kết hoặc có khó khăn về cán bộ chủ chốt cho nên chưa bầu cử cấp ủy. Về cơ bản, đại hội các tổ chức cơ sở đảng cơ bản hoàn thành vào giữa tháng 7-2010, trong đó các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư hoàn thành giữa tháng 5-2010; đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 8-2010, trong đó các đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ trực tiếp bầu bí thư cấp ủy hoàn thành đầu tháng 8-2010; đại hội các đảng bộ cấp tỉnh và tương đương cơ bản hoàn thành trong tháng 10-2010, trong đó 10 đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy hoàn thành ngày 20-10-2010. Như vậy, tiến độ tổ chức đại hội ở các cấp cơ bản đúng thời gian theo quy định trong Chỉ thị của Bộ Chính trị đề ra.

Các văn kiện của cấp ủy trình đại hội (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội…) được chuẩn bị kỹ, công phu và theo đúng nội dung hướng dẫn của cấp trên. Quá trình xây dựng báo cáo chính trị đã phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy và tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Thông qua việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp cận và quán triệt một bước về những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ lớn của toàn Đảng trong những năm tới, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá. Trên cơ sở đó, nhiều cấp ủy, nhất là cấp tỉnh và cấp huyện đã vận dụng các chủ trương, quan điểm lớn trong các dự thảo văn kiện của Trung ương để xác định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị. Các ý kiến thảo luận tại đại hội đều được phân công chuẩn bị trước theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực công tác. Nhìn chung, các ý kiến tham luận tại đại hội thể hiện tinh thần xây dựng, dân chủ, đoàn kết; nhiều bài tham luận được chuẩn bị công phu, nội dung sâu sắc và có chất lượng. Cũng qua đại hội đảng bộ các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở các cấp được chỉ đạo chặt chẽ, cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và số dư theo quy định. Trước đại hội, nhiều cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên có liên quan đến nhân sự cấp ủy; tiến hành điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí đối với một số cán bộ, thực hiện một bước về công tác nhân sự cấp ủy. Qua đại hội đảng bộ các cấp lần này cho thấy: Số lượng cấp ủy viên ở các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước (Chỉ thị của Bộ Chính trị cho phép tăng số lượng cấp ủy ở các cấp). Việc tăng thêm số lượng cấp ủy đã tạo điều kiện để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu và bổ sung số cấp ủy viên là nữ và trẻ tuổi. Số cấp ủy viên mới tham gia lần đầu ở tất cả các cấp đều đạt bình quân hơn 40%, vượt yêu cầu đề ra trong Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ ở các cấp đều có chuyển biến tiến bộ và tăng hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể là: cấp cơ sở có 18,1% nữ và 15% trẻ tuổi, vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra; cấp ủy cấp huyện và tương đương có 14% nữ và 8,56% trẻ tuổi; cấp ủy viên cấp tỉnh có 11,3% nữ và 5,3% trẻ tuổi. Do chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nên trình độ học vấn, lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cấp ủy viên các cấp lần này được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, nhất là đội ngũ cấp ủy viên ở khu vực xã, phường, thị trấn.

Trong dịp đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 vừa qua, cùng với việc chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, các cấp ủy đã chọn và chỉ đạo 1.405 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, bằng 6,8% tổng số đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng; 237 đảng bộ cấp huyện và tương đương, bằng 18% và 10 Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương. Qua thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cho thấy: Đây là vấn đề mới chưa được quy định trong Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, nhưng là việc làm nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, phù hợp với quy chế dân chủ ở cơ sở và nguyện vọng của đa số cán bộ, đảng viên, làm cơ sở cho việc mở rộng dân chủ trong xã hội, cho nên được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Thực hiện mở rộng dân chủ trực tiếp của đảng viên trong đại hội đã đề cao hơn trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác chỉ đạo và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nói chung, các chức danh cán bộ chủ chốt nói riêng, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đề cao ý thức trách nhiệm, tính Đảng của đảng viên. Kết quả thực hiện thí điểm chủ trương trên là căn cứ thực tiễn rất quan trọng để Trung ương nghiên cứu, trình Đại hội XI của Đảng xem xét, sửa đổi bổ sung nội dung này trong Điều lệ Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền cả nước, trong và sau đại hội. Nhiều cấp ủy đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng; gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sau đại hội, nhiều cấp ủy đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành và tập trung lãnh đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Nhandan