Thứ ba,  17/05/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 6-12, Chính phủ ra Nghị định số 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình (BTCT) xây dựng. Nghị định gồm sáu chương, 28 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ quy trình BTCT; tổ chức thực hiện BTCT; chi phí BTCT; quản lý nhà nước và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác bảo trì; điều khoản thi hành.Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-1-2011 và bãi bỏ các quy định về BTCT tại chương VII Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.* Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định Về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Thông tư gồm 15 Điều, quy định cụ thể về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của Hội; việc phê duyệt Điều lệ Hội; thành lập pháp nhân trực thuộc Hội... Thông tư nêu rõ, Bộ Nội vụ giúp Chính phủ quản lý nhà nước đối với hội, phối hợp các bộ, UBND cấp...

Ngày 6-12, Chính phủ ra Nghị định số 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình (BTCT) xây dựng. Nghị định gồm sáu chương, 28 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ quy trình BTCT; tổ chức thực hiện BTCT; chi phí BTCT; quản lý nhà nước và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác bảo trì; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-1-2011 và bãi bỏ các quy định về BTCT tại chương VII Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

* Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định Về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Thông tư gồm 15 Điều, quy định cụ thể về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của Hội; việc phê duyệt Điều lệ Hội; thành lập pháp nhân trực thuộc Hội… Thông tư nêu rõ, Bộ Nội vụ giúp Chính phủ quản lý nhà nước đối với hội, phối hợp các bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hội theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP… Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15-1-2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30-7-2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

* Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác thanh niên. Theo đó, Vụ Công tác thanh niên là tổ chức của Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Vụ này có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về thanh niên và công tác thanh niên trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo Nhandan