Thứ tư,  18/05/2022

Cần Thơ, Hà Nam đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HÐH

Giai đoạn (2011-2015), TP Cần Thơ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững (hơn 16,5%/năm); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Để đạt những mục tiêu nói trên, Cần Thơ thực hiện đồng bộ các giải pháp: Chú trọng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; đa dạng hóa các ngành thương mại, dịch vụ; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn phát triển toàn diện; huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch phát triển thành phố; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.Cùng với phát triển kinh tế, Cần Thơ tập trung phát triển khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với cải thiện chất lượng và bảo vệ môi trường sinh...

Giai đoạn (2011-2015), TP Cần Thơ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững (hơn 16,5%/năm); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Để đạt những mục tiêu nói trên, Cần Thơ thực hiện đồng bộ các giải pháp: Chú trọng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; đa dạng hóa các ngành thương mại, dịch vụ; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn phát triển toàn diện; huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch phát triển thành phố; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, Cần Thơ tập trung phát triển khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với cải thiện chất lượng và bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực nam đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2015, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng (54,8%) – dịch vụ (32%) – nông nghiệp (13,2%); tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%/năm trở lên. Tỉnh chú trọng phát triển công nghiệp nhanh, bền vững; tập trung đầu tư hoàn chỉnh cơ bản hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Đối với ngành nông nghiệp, Hà Nam tập trung đầu tư, phát triển theo hướng toàn diện; sản xuất gắn với thị trường; quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao; tập trung xây dựng nông thôn mới; phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại, dịch vụ, bưu chính, viễn thông, vận tải, du lịch; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao. Tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý triệt để các điểm ô nhiễm môi trường. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu đô thị Bắc Châu Giang… Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 16-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Năm 2010, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai kịp thời, sát, đúng đối tượng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các đơn vị; tổ chức kỷ niệm trọng thể các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của ngành Tuyên giáo; tuyên truyền toàn diện, kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh, các công trình, sản phẩm trọng điểm quốc gia; tham mưu nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng bộ Khối, tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng, tuyên truyền thành công đại hội điểm 27 đảng bộ cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc tham gia cuộc thi viết &#39Đảng trong cuộc sống hôm nay' thực hiện có kết quả Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39…

Năm 2011, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền thành công của đại hội đảng các đơn vị thuộc Khối, tiến tới Đại hội XI của Đảng; triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ nhất; duy trì, nâng cao việc thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động và đề xuất với cấp ủy các biện pháp giải quyết; tuyên truyền các đơn vị vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ.

Theo Nhandan