Thứ ba,  17/05/2022

Công bố ba luật và một nghị quyết của QH

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về việc công bố ba luật mới và một nghị quyết, với sự có mặt của đại diện nhiều cơ quan báo chí T.Ư và địa phương có đại diện tại Hà Nội.Thay mặt Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng đã đọc các Lệnh của Chủ tịch nước công bố: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân; Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính. Các luật và nghị quyết nói trên được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ tám.Đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo, gồm Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao lần lượt giới thiệu về quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo xây dựng và những nội dung chính của các luật và nghị quyết này, nhất là những điểm mới so với các văn bản...

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về việc công bố ba luật mới và một nghị quyết, với sự có mặt của đại diện nhiều cơ quan báo chí T.Ư và địa phương có đại diện tại Hà Nội.

Thay mặt Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng đã đọc các Lệnh của Chủ tịch nước công bố: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân; Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính. Các luật và nghị quyết nói trên được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ tám.

Đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo, gồm Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao lần lượt giới thiệu về quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo xây dựng và những nội dung chính của các luật và nghị quyết này, nhất là những điểm mới so với các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực nói trên được ban hành trước đó.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được xây dựng theo hướng tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bầu cử khi tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong cùng một ngày, bảo đảm sự thành công của cuộc bầu cử. Luật cũng quy định về số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu và khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các tổ bầu cử đồng thời thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã tại cùng một khu vực bỏ phiếu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

Luật Thanh tra gồm bảy chương, 78 điều, quy định về tổ chức của cơ quan thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra và Chánh thanh tra các cấp, trình tự thủ tục tiến hành thanh tra. Điểm đáng chú ý là luật quy định cho phép Chánh thanh tra các cấp, các ngành quyền tự mình quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra đối với các doanh nghiệp nhà nước do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập. Luật cũng quy định, chậm nhất vào ngày 15-10 hằng năm, Tổng Thanh tra Chính phủ phải trình Thủ tướng Chính phủ định hướng chương trình thanh tra của ngành để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011.

Luật Tố tụng hành chính được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm về cải cách tư pháp đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/T.Ư ngày 2-6-2005 – Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Luật có 18 chương, 265 điều, quy định về quyền khởi kiện vụ án hành chính, thời hiệu khởi kiện và các bước tiến hành tố tụng… Điểm mới là luật quy định việc cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nhưng hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011.

Theo Nhandan