Thứ tư,  18/05/2022

HĐND huyện Đình Lập, Hưũ Lũng tổ chức kỳ họp cuối năm

LSO- Trong 2 ngày 16, 17/12/2010, Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khoá 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2004- 2011. Trong năm 2010, bên cạnh những thuận lợi, huyện Đình Lập gặp phải một số khó khăn nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, kinh tế tiếp tục có bước phát triển với mức tăng trưởng năm 2010 ước đạt 10,5%. Trong sản xuất nông- lâm nghiệp, tổng diện tích gieo trồng 2.848,13 ha, đạt 90,13% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt 8.206,76 tấn, đạt 82,06% kế hoạch bằng 104,01% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trong toàn huyện trên 118 nghìn con, trong năm xuất hiện dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng cấp xảy ra ở tại địa bàn một số xã làm chết 65 con trâu, bò. Huyện đã kịp thời chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, khống chế không để lây lan ra diện rộng. Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng trên...

LSO- Trong 2 ngày 16, 17/12/2010, Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khoá 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2004- 2011. Trong năm 2010, bên cạnh những thuận lợi, huyện Đình Lập gặp phải một số khó khăn nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, kinh tế tiếp tục có bước phát triển với mức tăng trưởng năm 2010 ước đạt 10,5%. Trong sản xuất nông- lâm nghiệp, tổng diện tích gieo trồng 2.848,13 ha, đạt 90,13% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt 8.206,76 tấn, đạt 82,06% kế hoạch bằng 104,01% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trong toàn huyện trên 118 nghìn con, trong năm xuất hiện dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng cấp xảy ra ở tại địa bàn một số xã làm chết 65 con trâu, bò. Huyện đã kịp thời chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, khống chế không để lây lan ra diện rộng. Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng trên 2 nghìn ha đạt trên 102% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng, thủ công nghiệp ước đạt trên 81 tỷ tăng 6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, toàn huyện giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học- chống mù chữ 12/12 xã, thị trấn; phổ cập THCS 12/12 xã, thị trấn; phổ cập tiểu học đúng độ tuổi 11/12 xã, thị trấn. Năm 2010 tỉnh đã công nhận huyện hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.
Qua 2 ngày làm việc, kỳ họp biểu quyết thông qua 5 nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2011; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011; Nghị quyết về điều chỉnh nội dung quyết toán thu -chi ngân sách huyện năm 2009; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2011; Nghị quyết về xây dựng chương trình Nghị quyết của HĐND huyện năm 2011.

Trong 2 ngày 15-16/12/2010, HĐND huyện Hữu Lũng đã tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2004–2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011. Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo về tình hình, kết quả thực hiện trong năm 2010, nhiệm vụ năm 2011 tập trung vào các vấn đề như: nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh; thu chi ngân sách; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật, công tác xét xử…và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Năm 2010, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, các ban, ngành chức năng, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nên tình hình KT-XH của huyện tiếp tục đạt được những bước phát triển mới. Các chỉ tiêu KT-XH hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%, tăng 0,8% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Hữu Lũng khoá XVII đã thông qua các nghị quyết về: mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH năm 2011; dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011; chương trình giám sát của HDND huyện từ nay đến hết nhiệm kỳ…


Mai Hương - Nông Minh Thảo