Thứ hai,  27/03/2023

HĐND tỉnh nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát

LSO-Trong năm 2010, Thường trực HĐND đã tiến hành giám sát trực tiếp được 2 cuộc tại 11 đơn vị, kiểm tra qua báo cáo 9 đơn vị, qua đó có 4 kiến nghị với UBND tỉnh, 6 kiến nghị với các sở, ngành về các vấn đề có liên quan đến xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Các ban của HĐND tỉnh như: Ban kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa và Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc đã tổ chức giám sát trực tiếp được 14 cuộc tại 24 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 103 đơn vị và đã có 103 kiến nghị với UBND tỉnh, các huyện, thành phố các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp... Trong đó, Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát trực tiếp được 4 cuộc tại 10 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 54 đơn vị. Nội dung giám sát đều bám sát vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật của doanh nghiệp Nhà nước từ sau chuyển đổi cổ phần hóa đến nay; thực hiện nghị...

LSO-Trong năm 2010, Thường trực HĐND đã tiến hành giám sát trực tiếp được 2 cuộc tại 11 đơn vị, kiểm tra qua báo cáo 9 đơn vị, qua đó có 4 kiến nghị với UBND tỉnh, 6 kiến nghị với các sở, ngành về các vấn đề có liên quan đến xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Các ban của HĐND tỉnh như: Ban kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa và Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc đã tổ chức giám sát trực tiếp được 14 cuộc tại 24 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 103 đơn vị và đã có 103 kiến nghị với UBND tỉnh, các huyện, thành phố các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp… Trong đó, Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát trực tiếp được 4 cuộc tại 10 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 54 đơn vị. Nội dung giám sát đều bám sát vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật của doanh nghiệp Nhà nước từ sau chuyển đổi cổ phần hóa đến nay; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách Nhà nước, đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006- 2010…
Thường trực HĐND tỉnh giám sát thi công đường Bình Gia- Thất Khê – Ảnh: Công Quân
Qua giám sát Ban đã có 33 kiến nghị đối với các sở, ngành, UBND các huyện, 13 kiến nghị đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ban Văn hóa- Xã hội cũng tổ chức giám sát trực tiếp được 1 cuộc tại 3 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 11 đơn vị với các nội dung: thực hiện Nghị quyết số 90/NQ- HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn đề án đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn từ năm 2007- 2010; thực hiện Nghị quyết 58/2006/NQ- HĐND về chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010. qua đó đã có 2 kiến nghị với UBND tỉnh, 24 kiến nghị với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Ban Pháp chế tổ chức giám sát trực tiếp được 5 cuộc tại 5 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 10 đơn vị với các nội dung giám sát về: tình hình, kết quả tổ chức, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp, hành chính được phân bổ trong năm 2009, 2010 và xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2011; chương trình, kế hoạch thực hiện ATGT…Qua giám sát, Ban đã có 4 kiến nghị với Ban ATGT tỉnh, 4 cơ quan tư pháp cấp tỉnh, 5 kiến nghị với UBND cấp huyện. Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng tổ chức giám sát trực tiếp được 4 cuộc tại 6 đơn vị, giám sát qua báo cáo đối với 28 đơn vị với các nội dung giám sát về tình hình, kết quả thực hiện chương trình 120 trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến nay; Chương trình 135 giai đoạn II. Qua giám sát, đã có 3 kiến nghị với Ban chỉ đạo 120 của tỉnh, 2 kiến nghị với ban chỉ đạo 135 và 13 kiến nghị đối với UBND các huyện.

Nhìn chung, các nội dung giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2010 đều có trọng tâm, trọng điểm về những vấn đề quan trọng, có tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh. Hoạt động kiểm tra, giám sát các kết luận sau giám sát được quan tâm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được các cử tri quan tâm. Đi đôi với đó, chất lượng giám sát cũng ngày càng được nâng cao và có hiệu quả, qua giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị chịu giám sát, đồng thời có các kiến nghị cần thiết, kịp thời đối với các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, tổ chức để có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Huy