Thứ tư,  18/05/2022

Các địa phương tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 17-12, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Sau bốn năm triển khai Cuộc vận động, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra. Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh có 592 tập thể, 1.461 cá nhân được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp khen...

Ngày 17-12, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau bốn năm triển khai Cuộc vận động, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra. Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh có 592 tập thể, 1.461 cá nhân được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp khen thưởng.

Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới phấn đấu đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống; lấy việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy việc nêu gương làm giải pháp quan trọng nhằm tạo ra sự chuyển biến trong hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tuyên dương, khen thưởng 28 tập thể và 38 cá nhân điển hình đã có thành tích tiêu biểu qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động.

* Là đơn vị được Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chọn làm điểm, bốn năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nghiêm túc các bước; tạo được sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động góp phần quan trọng, tạo nên những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; quốc phòng, an ninh…

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Khánh Hòa đề ra sáu nhóm giải pháp nhằm tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở; trong đó chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi người để tực giác làm theo.

Tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng 33 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

* Ngày 17-12, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, việc &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và tỷ lệ phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao nhận thức và hành động trong thực thi nhiệm vụ cũng như ý chí rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức của Bác trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng ở địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho một tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 giai đoạn 2007-2010. UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 12 tập thể, 49 cá nhân.

* Ngày 16-12, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 tỉnh Hà Giang tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động lớn của Đảng. Qua bốn năm thực hiện đã có những tác động tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; một số tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy các cấp và cấp ủy viên đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị cũng đã có những chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên đã tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Cuộc vận động còn những hạn chế như việc xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, đăng ký kế hoạch rèn luyện của tập thể và từng cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc; việc &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức của Bác Hồ chưa thật sự rõ nét, thiếu tính bền vững; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn vi phạm đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động gắn với tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Công tác tuyên truyền, vận động cần kiên trì, liên tục, thường xuyên với phương châm &#39thấm dần, thấm sâu&#39 để chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống của các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên để trở thành việc làm thường xuyên cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Nhandan