Chủ nhật,  11/04/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 15-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần. Theo đó, thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thực hiện hoạt động xử lý, giải quyết khiếu nại đối với vụ việc cạnh tranh liên quan các hành vi hạn chế cạnh tranh được bồi dưõng 800 nghìn đồng/người/tháng. Đối với chủ tọa phiên điều trần là 100 nghìn đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý, điều tra viên, thư ký, giám định viên, cảnh sát bảo vệ phiên điều trần là 50 nghìn đồng/ngày; phiên dịch từ 50 đến 500 nghìn đồng/ngày; nhân chứng là 30 nghìn đồng/ngày.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày...

Ngày 15-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần. Theo đó, thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thực hiện hoạt động xử lý, giải quyết khiếu nại đối với vụ việc cạnh tranh liên quan các hành vi hạn chế cạnh tranh được bồi dưõng 800 nghìn đồng/người/tháng. Đối với chủ tọa phiên điều trần là 100 nghìn đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý, điều tra viên, thư ký, giám định viên, cảnh sát bảo vệ phiên điều trần là 50 nghìn đồng/ngày; phiên dịch từ 50 đến 500 nghìn đồng/ngày; nhân chứng là 30 nghìn đồng/ngày.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-2-2011.

Theo Nhandan