Thứ sáu,  16/04/2021

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những cuộc kháng chiến ác liệt nhất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng hào hùng nhất, oanh liệt nhất. "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" (1).Với thắng lợi này, nhân dân ta đã quét sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc...

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những cuộc kháng chiến ác liệt nhất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng hào hùng nhất, oanh liệt nhất. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (1).

Với thắng lợi này, nhân dân ta đã quét sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gắn liền với vai trò hết sức to lớn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cách đây gần 60 năm về trước, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Từ nam vĩ tuyến 17, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, thực hiện chế độ thực dân mới, phản bội lại những nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống. Kẻ thù chủ trương xóa bỏ ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và thành quả của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi Hiệp định Giơ-ne-vơ chưa ráo mực, chúng đã thực hiện chính sách khủng bố, trả thù những người yêu nước, chia rẽ dân tộc, tôn giáo và lệ thuộc vào nước ngoài về mọi mặt. Chúng đã tổ chức các chiến dịch tố cộng, diệt cộng, với Luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam, thảm sát những người có công trong kháng chiến chống thực dân Pháp và thân nhân những gia đình có người ra Bắc tập kết, cướp lại ruộng đất của nông dân; tiến hành đàn áp các giáo phái, phân biệt đối xử với tư sản, trí thức, công chức đã từng hợp tác với Pháp, phân biệt đối xử với bà con người Hoa… Hàng chục vạn đồng bào ta đã bị thảm sát, hàng nghìn làng mạc đã bị đốt phá, gây nên biết bao cảnh đau thương, tang tóc.

Tức nước, vỡ bờ. Nhân dân miền Nam đã vùng lên với nhiều hình thức đấu tranh chính trị, bạo lực vũ trang để chống lại sự bắt bớ, đàn áp dã man của Mỹ-ngụy, bảo vệ quyền sống, quyền làm người, để xóa cảnh nước nhà bị chia cắt. Cuộc đồng khởi ở Bến Tre, rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ…

Thắng lợi to lớn của cuộc đồng khởi cùng sự khủng hoảng gay gắt trong nội bộ địch đặt ra yêu cầu mới là phải tập hợp, đoàn kết rộng rãi hơn nữa các tầng lớp nhân dân miền Nam trong một Mặt trận dân tộc thống nhất để đẩy mạnh cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt ách thống trị của đế quốc Mỹ, lật đổ bộ máy ngụy quyền, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 20-12-1960, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam được tiến hành tại Rùm Đuông, xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đại hội đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, thông qua Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận. Đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt của cách mạng miền Nam.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền Nam. Kể từ đây, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là người đại diện chân chính, ngọn cờ công khai đoàn kết, tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị, để đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản động, thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, phong trào đấu tranh của các giới đồng bào miền Nam từ công nhân, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên, nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo… ngày càng diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp từ nông thôn ra thành thị, từ đồng bằng đến miền núi; kể cả có những tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ, nhân viên trong chính quyền ngụy cũng hưởng ứng, ủng hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng, đứng về phía nhân dân, vì chính nghĩa, đi theo, phục vụ và tham gia cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, kế thừa và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt động của các hình thức tổ chức Mặt trận trước đây, được sự chi viện tối đa của quân và dân miền Bắc, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhiều nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã lãnh đạo quân và dân miền Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lần lượt làm thất bại các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Mặt trận đã cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam (ra đời ngày 20-4-1968) hiệp thương thống nhất, tổ chức Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam (từ ngày 6 đến 10-6-1969, tại Tây Ninh) để cử ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn của Chính phủ; lãnh đạo quân và dân miền Nam đấu tranh làm thất bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc đã anh dũng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của tập đoàn Ních-xơn, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đặc biệt, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đưa cả nước bước sang một kỷ nguyên mới, hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một trong những mốc son chói lọi nhất, tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 80 năm qua; góp phần làm cho Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, góp phần cùng Đảng và dân tộc ta làm nên những trang sử hào hùng nhất, vẻ vang nhất trong thời đại Hồ Chí Minh.

Hơn 35 năm đã qua kể từ ngày &#39Bắc – Nam sum họp một nhà&#39, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, với chính sách hòa hợp dân tộc, nhân dân cả nước ta tiến hành công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, cùng nhau xây dựng và bảo vệ non sông, đất nước &#39ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn&#39 như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tạo nên thế mới, lực mới cho đất nước. Tuy nhiên, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện không ngừng tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; ra sức vận động, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thật sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc, phấn khởi đón chào Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và Xuân mới Tân Mão năm 2011, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.

———————————————————

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, t 37, tr 471.

Theo Nhandan