Thứ hai,  19/04/2021

Quản lý di dân trong tình hình mới

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên các tỉnh, thành phố về "Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác di dân trong tình hình mới".Hiện nay, tình trạng di dân chủ yếu là theo hướng tự do, từ nông thôn ra thành thị, từ vùng kinh tế kém phát triển tới vùng phát triển hơn; di dân đến nông thôn chiếm tỷ lệ nhỏ, đa phần theo hộ gia đình; di dân từ thành thị đến thành thị diễn ra khá phổ biến do nhu cầu giao thương, học tập và cơ hội việc làm và di dân ra nước ngoài lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài đang trong xu hướng tăng. Lực lượng di dân chủ yếu trong độ tuổi lao động và có sự gia tăng tỷ lệ nữ. Trong năm năm gần đây, Đông Nam Bộ trở thành vùng nhập cư lớn của cả nước, trong khi đó lượng người di cư tới Tây Nguyên giảm một nửa so 10 năm trước. Thực trạng di dân làm phát sinh nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội cần phải giải...

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên các tỉnh, thành phố về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác di dân trong tình hình mới”.

Hiện nay, tình trạng di dân chủ yếu là theo hướng tự do, từ nông thôn ra thành thị, từ vùng kinh tế kém phát triển tới vùng phát triển hơn; di dân đến nông thôn chiếm tỷ lệ nhỏ, đa phần theo hộ gia đình; di dân từ thành thị đến thành thị diễn ra khá phổ biến do nhu cầu giao thương, học tập và cơ hội việc làm và di dân ra nước ngoài lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài đang trong xu hướng tăng. Lực lượng di dân chủ yếu trong độ tuổi lao động và có sự gia tăng tỷ lệ nữ. Trong năm năm gần đây, Đông Nam Bộ trở thành vùng nhập cư lớn của cả nước, trong khi đó lượng người di cư tới Tây Nguyên giảm một nửa so 10 năm trước. Thực trạng di dân làm phát sinh nhiều vấn đề về kinh tế – xã hội cần phải giải quyết như thu nhập, việc làm; điều kiện sống; an ninh trật tự xã hội; các vấn đề về an sinh xã hội cho người nhập cư… trong khi các chính sách di dân hiện tại đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ.

Vì vậy, trong thời gian tới, công tác di dân phải tập trung vào việc hoàn thiện các văn bản pháp lý về di dân, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách theo dõi và quản lý di dân, thay đổi hình thức quản lý di dân cho phù hợp với tình hình mới…

Theo Nhandan