Thứ bảy,  17/04/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế khai thác dầu khí. Quyết định gồm ba điều, có hiệu lực từ ngày 15-2-2011; thay thế Quyết định số 163/1998/QĐ-TTg ngày 7-9-1998 của Thủ tướng Chính phủ.Bản quy chế gồm 12 chương, 83 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ kế hoạch phát triển mỏ và các hoạt động khai thác dầu khí khác; nghiên cứu khảo sát giếng, vỉa và mỏ; vận hành giếng phát triển; bảo vệ tài nguyên; sản lượng khai thác; đo lường và kiểm tra; xây dựng công trình khai thác dầu khí; an toàn, môi trường và huấn luyện nhân...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế khai thác dầu khí. Quyết định gồm ba điều, có hiệu lực từ ngày 15-2-2011; thay thế Quyết định số 163/1998/QĐ-TTg ngày 7-9-1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Bản quy chế gồm 12 chương, 83 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ kế hoạch phát triển mỏ và các hoạt động khai thác dầu khí khác; nghiên cứu khảo sát giếng, vỉa và mỏ; vận hành giếng phát triển; bảo vệ tài nguyên; sản lượng khai thác; đo lường và kiểm tra; xây dựng công trình khai thác dầu khí; an toàn, môi trường và huấn luyện nhân viên.

Theo Nhandan