Thứ tư,  01/12/2021

Xây dựng quân đội – lực lượng nòng cốt bảo vệ tổ quốc – ngày càng vững mạnh

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12.Được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, hơn 60 năm qua, quân đội ta vừa xây dựng, vừa chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến công hiển hách. Từ chiến thắng trận đầu ở Phay Khắt, Nà Ngần, đến chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa Xuân 1975 là chặng đường chiến thắng vinh quang với những mốc son chói lọi, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của quân đội ta, là biểu tượng sáng ngời về khí phách anh hùng, lòng dũng cảm, trí thông minh và lý tưởng cao đẹp của một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước.Trong thời kỳ đổi mới, Quân...

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12.

Được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, hơn 60 năm qua, quân đội ta vừa xây dựng, vừa chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến công hiển hách. Từ chiến thắng trận đầu ở Phay Khắt, Nà Ngần, đến chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa Xuân 1975 là chặng đường chiến thắng vinh quang với những mốc son chói lọi, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của quân đội ta, là biểu tượng sáng ngời về khí phách anh hùng, lòng dũng cảm, trí thông minh và lý tưởng cao đẹp của một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Quân đội ta đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Toàn quân đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu, lý tưởng; chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn &#39diễn biến hòa bình&#39, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; là lực lượng nòng cốt cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Nền quốc phòng toàn dân (QPTD) tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới cả về tiềm lực và thế trận. Chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được nâng cao. Công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh được tăng cường… Kết quả đó đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình thế giới hiện nay bên cạnh những thuận lợi, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường. Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước những yêu cầu ngày càng cao. Cùng với việc xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần ra sức chăm lo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng chính trị ngày càng cao. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tạo ra thế và lực mới hợp thành sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong hơn sáu thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm phấn đấu xây dựng Quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, viết tiếp những trang sử hào hùng trong giai đoạn mới, mãi mãi xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Nhandan