Thứ sáu,  20/05/2022

Xây dựng lực lượng vũ trang Lạng Sơn vững mạnh toàn diện

LSO-Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vui mừng phấn khởi kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đại tá Hoàng Công Hàm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnhQuân đội nhân dân Việt nam đã trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất kỳ trong điều kiện hoàn cảnh nào, Quân đội ta luôn nêu cao bản chất quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, thường xuyên nêu cao phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở phía đông Bắc của Tổ quốc, qua...

LSO-Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vui mừng phấn khởi kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đại tá Hoàng Công Hàm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Quân đội nhân dân Việt nam đã trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất kỳ trong điều kiện hoàn cảnh nào, Quân đội ta luôn nêu cao bản chất quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, thường xuyên nêu cao phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở phía đông Bắc của Tổ quốc, qua các thời kỳ lịch sử, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo cuả cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang Lạng Sơn luôn đoàn kết chặt chẽ, trên dưới đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thường xuyên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, cũng như các chỉ thị Nghị quyết của Đảng cấp trên, tích cực tham gia phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội địa phương, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng địa bàn, xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Sức mạnh tổng hợp của thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân luôn được tăng cường củng cố xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đồng thời tranh thủ thời cơ xây dựng bộ đội địa phương theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mặt khác củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” hoạt động ngày càng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới.
Lực lượng vũ trang Lạng Sơn – Ảnh: Dương Nguyên
Nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đã có bước phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao đối với Đảng, toàn dân và quân ta. Trước yêu cầu mới đó, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta phải tiếp tục củng cố Quốc phòng – Anh ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:
Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối Quốc phòng quân sự của Đảng, cũng như các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên về nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, dân quân quân tự vệ và dự bị động viên. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.
Hai là: Làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác Quốc phòng quân sự địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác giáo dục Quốc phòng toàn dân, công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ củng cố Quốc phòng – An ninh với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phối hợp tham gia các chương trình, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của địa phương, cùng với các lực lượng giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ba là: Thường xuyên xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói lời hay, làm nhiều việc tốt, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo nên động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh.
Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời, vững chắc cho mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống vật, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lượng vũ trang địa phương. Tranh thủ sự đầu tư giúp đỡ của cấp trên, xây dựng củng cố doanh trại, nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho bộ đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và nếp sống văn hoá.
Năm là: Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đối với lực lượng vũ trang địa phương, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt chất lượng, hiệu quả. Trong đó coi trọng xây dựng chi bộ, tổ chức đảng vững vạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, có phẩm chất chính trị và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm triển lãm về sự phát triển công tác hậu cầu kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh – Ảnh: MH
Tự hào với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống của quê hương Xứ Lạng, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự thương yêu, đùm bọc giúp đỡ của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn; lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh nguyện ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xây dựng Lạng Sơn ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Hoàng Công Hàm