Thứ tư,  01/12/2021

Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ba năm phấn đấu và trưởng thành

Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/T.Ư ngày 11-4-2007 của Bộ Chính trị trên cơ sở tổ chức lại bảy đảng bộ khối trực thuộc Trung ương trước đây. Ngày 3-5-2007, Bộ Chính trị có Quyết định số 405-QĐNS/T.Ư chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.Ngày 19-2-2008, Bộ Chính trị tiếp tục có Quyết định số 720-QĐ/T.Ư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2007-2010. Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Khối đã khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và tiếp nhận cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, bố trí trụ sở làm việc để cơ quan Đảng ủy Khối đi vào hoạt động.Trong ba năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương cùng với cấp ủy của các đảng bộ tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tạo được sự chuyển biến tương đối toàn diện.Về lãnh đạo...

Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/T.Ư ngày 11-4-2007 của Bộ Chính trị trên cơ sở tổ chức lại bảy đảng bộ khối trực thuộc Trung ương trước đây. Ngày 3-5-2007, Bộ Chính trị có Quyết định số 405-QĐNS/T.Ư chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.

Ngày 19-2-2008, Bộ Chính trị tiếp tục có Quyết định số 720-QĐ/T.Ư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2007-2010. Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Khối đã khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và tiếp nhận cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, bố trí trụ sở làm việc để cơ quan Đảng ủy Khối đi vào hoạt động.

Trong ba năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương cùng với cấp ủy của các đảng bộ tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tạo được sự chuyển biến tương đối toàn diện.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyển biến nổi bật là: các cơ quan tham mưu chiến lược đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước thể chế hóa Nghị quyết Đại hội X thành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; cơ chế, chính sách pháp luật, tạo được hành lang pháp lý để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quản lý, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ở Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm tốt công tác xây dựng đảng; tổ chức thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc khắc phục những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, suy giảm kinh tế thế giới vào kinh tế – xã hội của nước ta, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, nền kinh tế tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên thế giới và khu vực.

Về công tác xây dựng đảng, kết quả nổi bật là: Nhanh chóng sắp xếp tổ chức, bộ máy, cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách của cơ quan Đảng ủy Khối, các tổ chức đảng trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6. Đến nay, các tổ chức đảng trực thuộc đã được tổ chức lại theo hướng gọn đầu mối, từ 92 tổ chức đảng nay còn 60 tổ chức trực thuộc, hình thành tổ chức đảng ba cấp: Đảng bộ Khối – Đảng bộ cấp trên cơ sở – Chi bộ, đảng bộ cơ sở, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo trong các tổ chức đảng.

Đảng ủy Khối đã tham mưu để Ban Bí thư T.Ư Đảng sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, các đơn vị sự nghiệp Trung ương theo hướng trực tiếp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và quyết định công tác cán bộ; nhất thể hóa thủ trưởng cơ quan trực tiếp là bí thư cấp ủy. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bước đầu đổi mới phong cách lãnh đạo: Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú ý xây dựng các mô hình, điển hình tốt, tổng kết các chuyên đề, tổng kết thực tiễn; tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng; vai trò, vị trí, vị thế của Đảng ủy Khối, các cấp ủy Đảng trực thuộc ngày càng được khẳng định, uy tín được nâng lên.

Về Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, chuyển biến nhất là nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý thức và vai trò của Cuộc vận động; sự quan tâm tập trung lãnh đạo của Ban Chỉ đạo các cấp; về gắn Cuộc vận động với các cuộc vận động và phong trào thi đua khác; các đảng bộ đều đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng dễ hiểu, dễ nhỡ, dễ thực hiện. Đã có những chuyển biến thật sự ở bước làm theo, nhất là: Thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính; các cấp ủy đã xây dựng và bồi dưỡng được một số điển hình tiêu biểu của tập thể và cá nhân trong làm theo.

Về công tác dân vận và các đoàn thể quần chúng, nét mới nhất là: Sau khi được thành lập, Đảng ủy Khối đã tập trung xây dựng được hệ thống tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận của Đảng ủy Khối và các tổ chức Đảng ở cơ sở; đã lập và kiện toàn lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan T.Ư và các tổ chức Đoàn trong Khối. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan T.Ư đã đi vào hoạt động có nền nếp, phong trào và các hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối thật sự có hiệu quả, được Trung ương Đoàn đánh giá là tổ chức Đoàn xuất sắc trong phong trào Đoàn của cả nước.

Đảng ủy Khối đã sớm tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chấn chỉnh lại các hoạt động thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; gắn các hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước; gắn với Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị an toàn.

Trong hơn ba năm phấn đấu, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có một số kinh nghiệm bước đầu sau:

Một là, phải đổi mới phương thức học tập nghị quyết, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chủ trương công tác của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh với những thông tin mới về lý luận và thực tiễn của sự nghiệp đổi mới.

Hai là, các cấp ủy phải gắn công tác xây dựng Đảng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động tham gia vào công tác cán bộ, nhất là góp ý kiến vào xây dựng quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.

Ba là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt. Thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện chương trình hóa, kế hoạch hóa nội dung công tác trong từng giai đoạn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chỉ đạo điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn.

Năm là, coi trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, các ban chuyên môn, cán bộ chuyên trách và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội trong công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết tâm phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cụ thể là:

a – Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong khối phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời nắm diễn biến của tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cơ bản của nhiệm kỳ 2010 – 2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

b – Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và triển khai có hiệu quả công tác tư tưởng; chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, làm cho Cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp đến từng chi bộ cơ sở, đến cán bộ, đảng viên.

c – Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đi vào nền nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm để phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối nhằm nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả công tác.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ. Các tổ chức đảng trong Khối phải thật sự là các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, kể cả trong những tình hình phức tạp, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy với công việc, có tư duy đổi mới, có năng lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao, luôn giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, chủ động ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, tha hóa về đạo đức, lối sống, những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, nhũng nhiễu dân, làm mất uy tín của Đảng trước nhân dân.

Tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ; phát huy dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, chân thành trên tình đồng chí, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của quần chúng với cán bộ, đảng viên, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện sai trái ngay từ khi mới phát sinh, không để các sai phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng.

d – Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39

Quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 của các đảng ủy. Thực hiện Cuộc vận động thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; cải cách hành chính; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, &#39là đạo đức, là văn minh&#39.

e – Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đưa công tác dân vận ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, định hướng, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả; động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua công tác, học tập, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28-7-2009 về &#39Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối cơ quan ở Trung ương&#39.

Là Đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực và để từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung.

Theo Nhandan