Thứ tư,  01/12/2021

Thông báo về triệu tập Ðại hội lần thứ XI Ðảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại T.Ư tổ chức thông báo với Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, các ban của Đảng, Bộ Ngoại giao. Đông đảo các Đại sứ, Đại biện lâm thời các nước, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài đã tới dự.Được sự ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại T.Ư, thông báo những vấn đề cơ bản về Đại hội lần thứ XI Đảng CS Việt Nam. Đây là Đại hội thường kỳ năm năm một lần, với sự tham dự của khoảng 1.400 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ,...

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại T.Ư tổ chức thông báo với Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng CS Việt Nam. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, các ban của Đảng, Bộ Ngoại giao. Đông đảo các Đại sứ, Đại biện lâm thời các nước, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài đã tới dự.

Được sự ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại T.Ư, thông báo những vấn đề cơ bản về Đại hội lần thứ XI Đảng CS Việt Nam. Đây là Đại hội thường kỳ năm năm một lần, với sự tham dự của khoảng 1.400 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, đại diện các tôn giáo, thanh niên… dự Đại hội.

Chủ đề của Đại hội XI là &#39Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại&#39. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mười năm 2001-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2010-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa X trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015).

Đại hội XI của Đảng CS Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Toàn thể đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI. Đảng CS Việt Nam khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Việt Nam kiên định con đường phát triển đất nước đi lên CNXH; tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội; phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đảng CS Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền và các chính đảng khác trên cơ sở độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Đồng chí Phạm Xuân Sơn cũng cho biết, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI trên tất cả các mặt đã được triển khai đúng tiến độ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đã cơ bản hoàn thành, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội. Đảng CS Việt Nam đã nhận được nhiều điện, thư chúc mừng của các chính đảng quốc tế. Nhân dịp này, Đảng CS Việt Nam trân trọng mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XI.

Theo Nhandan