Thứ ba,  07/12/2021

Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2338/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Hai Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực) và Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.Ban chỉ đạo 504 có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ phương hướng, giải pháp để có chiến lược huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đề xuất tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ ở nước ngoài theo hiệp định ký kết của Chính phủ Việt Nam với các nước. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Quốc...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2338/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Hai Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực) và Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban chỉ đạo 504 có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ phương hướng, giải pháp để có chiến lược huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đề xuất tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ ở nước ngoài theo hiệp định ký kết của Chính phủ Việt Nam với các nước. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Quốc phòng.

Theo Nhandan