Thứ ba,  07/12/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Ngày 23-12, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN cùng lãnh đạo, cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục dạy nghề đã thăm, làm việc tại Thanh Hóa.Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình kinh tế - xã hội năm 2010, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2011, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tựu Thanh Hóa đạt được, ủng hộ việc tỉnh lấy chủ đề năm 2011 là năm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trao đổi giải pháp trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị, chỉ số cạnh tranh và cho rằng tỉnh nên có mục tiêu định lượng trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, nhất là giải quyết thủ tục đất đai, đổi mới, nâng cao chất...

Ngày 23-12, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN cùng lãnh đạo, cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục dạy nghề đã thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình kinh tế – xã hội năm 2010, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2011, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tựu Thanh Hóa đạt được, ủng hộ việc tỉnh lấy chủ đề năm 2011 là năm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trao đổi giải pháp trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị, chỉ số cạnh tranh và cho rằng tỉnh nên có mục tiêu định lượng trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, nhất là giải quyết thủ tục đất đai, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với sử dụng nhân lực. Về những đề xuất, kiến nghị xây dựng, phát triển khu liên hợp thể thao, cơ sở đào tạo, giới thiệu việc làm, chăm sóc đối tượng xã hội, trùng tu, tôn tạo một số di tích trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp chặt chẽ các bộ liên quan xem xét lại quy hoạch, bố trí nguồn vốn. Riêng phát triển đào tạo phải xác định rõ nhu cầu, năng lực đào tạo của các cơ sở hiện có để có phương hướng đầu tư phát triển. Phó Thủ tướng cũng ủng hộ đề cử công nhận di tích thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới, trao đổi hướng thực hiện một số dự án phát triển công trình văn hóa, giải quyết khó khăn về vốn trong trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo Nhandan