Thứ bảy,  27/11/2021

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin truyền thông

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.Năm 2010, Bộ TT và TT đã tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý trên cả năm lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), báo chí, xuất bản. Nhiều văn bản luật, dưới luật, các cơ chế chính sách của ngành được ban hành. Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) và Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình mục tiêu quốc gia 'Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo' cũng được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua. Lĩnh vực CNTT có nhiều chuyển biến...

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, Bộ TT và TT đã tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý trên cả năm lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), báo chí, xuất bản. Nhiều văn bản luật, dưới luật, các cơ chế chính sách của ngành được ban hành. Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) và Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình mục tiêu quốc gia &#39Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo&#39 cũng được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua. Lĩnh vực CNTT có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông, CNTT tăng mạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thị trường bưu chính tiếp tục phát triển. Công tác quản lý nhà nước về viễn thông của Bộ được tăng cường, tạo điều kiện cho thị trường viễn thông phát triển nhanh, lành mạnh đúng lộ trình đã được định hướng. Hoạt động thông tin báo chí, phát thanh truyền hình có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị đất nước. Công tác quản lý xuất bản, in, phát hành tiếp tục được tăng cường chấn chỉnh.

Năm 2011, ngành TT và TT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chỉ đạo triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; triển khai sâu rộng ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử từ trung ương đến các địa phương; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, tập trung sản xuất công nghệ thông tin. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy chế quản lý mới về hai lĩnh vực báo chí và xuất bản; tập trung chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI… Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ CNTT có trình độ cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thành lập Trường đại học Thông tin và Truyền thông quốc gia…

Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương, doanh nghiệp viễn thông và CNTT đã tập trung thảo luận, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; quản lý in-tơ-nét và game online một cách hiệu quả hơn…

Theo Nhandan