Thứ bảy,  27/11/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 112/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-1-2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều 4 về nguyên tắc xử phạt; điều 5 về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; điều 6 về thời hiệu xử phạt; các điều từ 7 đến 12; 18, 22, 23, 24, 30, các điều từ 61 đến 65 và điều 68 về trách nhiệm thi hành.Nghị định gồm bốn điều, có hiệu lực từ ngày 1-2-2011. Bãi bỏ điều 12 Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22-9-2008 và các điều 23, 24, 25 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5-6-2009 của Chính...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 112/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-1-2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều 4 về nguyên tắc xử phạt; điều 5 về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; điều 6 về thời hiệu xử phạt; các điều từ 7 đến 12; 18, 22, 23, 24, 30, các điều từ 61 đến 65 và điều 68 về trách nhiệm thi hành.

Nghị định gồm bốn điều, có hiệu lực từ ngày 1-2-2011. Bãi bỏ điều 12 Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22-9-2008 và các điều 23, 24, 25 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5-6-2009 của Chính phủ.

Theo Nhandan