Thứ sáu,  20/05/2022

Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2011

Công tác dân tộc và tôn giáo là 2 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Sáng 11/1, tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2011. Dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 51 tỉnh, thành phố trong cả nước.Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ trương, chính sách của Đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc, công tác tôn giáo; cùng nhau trao đổi, chia sẻ công kinh nghiệm về công tác dân tộc của các đơn vị miền núi như Lào Cai, Kon Tum…Đặc biệt, trong chương trình hoạt động trong tâm năm nay, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ tập trung vào vấn đề xoá đói giảm nghèo, xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương...

Công tác dân tộc và tôn giáo là 2 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 11/1, tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2011. Dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 51 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ trương, chính sách của Đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc, công tác tôn giáo; cùng nhau trao đổi, chia sẻ công kinh nghiệm về công tác dân tộc của các đơn vị miền núi như Lào Cai, Kon Tum…Đặc biệt, trong chương trình hoạt động trong tâm năm nay, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ tập trung vào vấn đề xoá đói giảm nghèo, xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Công tác dân tộc và tôn giáo là 2 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước hết các đội ngũ cán bộ chuyên trách phải nắm chắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hiểu rõ các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác vận động dân tộc và tôn giáo. Bên cạnh đó là nghiệp vụ, nội dung cần thiết để vận động tôn giáo, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Theo Nhandan