Thứ sáu,  20/05/2022

Tiếp tục thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XI

Sáng 13/1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn, cho ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bao gồm: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.Liên quan đến những nội dung nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), các đại biểu đã nhất trí với đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam với những thắng lợi vĩ đại, những khó khăn, thách thức, bài học lớn. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ những đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu và những phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH và bảo...

Sáng 13/1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn, cho ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bao gồm: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Liên quan đến những nội dung nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), các đại biểu đã nhất trí với đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam với những thắng lợi vĩ đại, những khó khăn, thách thức, bài học lớn. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ những đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu và những phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Bàn về những định hướng lớn về phát triển kinh tế, các đại biểu đã tập trung phân tích các khía cạnh về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; chính sách phát triển đối với các thành phần kinh tế, chế độ phân phối…Một số định hướng về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, chính sách xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN…cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận. Một nội dung nổi bật trong buổi thảo luận tại các đoàn là về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh đến phương thức lãnh đạo của Đảng, phương hướng xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.Các đại biểu gặp gỡ, giao lưu trong giờ giải lao. (Ảnh: TTXVN)


Đề cập Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, các đại biểu đã đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất trí với các quan điểm phát triển, các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường; các định hướng phát triển ngành, vùng, lĩnh vực. Các đại biểu cơ bản đồng tình với 3 khâu đột phá được xác định trong Dự thảo Chiến lược, gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; Gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; phương hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế. Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế nói chung, phát triển các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, các dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn; giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường, chính sách phát triển các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, phát triển các loại thị trường.

Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội… cũng là những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận. Nhiều ý kiến quan tâm, góp ý phương hướng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp; công tác vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường./.

Theo vietnamplus.vn