Thứ năm,  17/06/2021

Ngày làm việc thứ hai Đại hội Đảng lần thứ XI: Các đại biểu tiếp tục thảo luận

LSO-Bước sang ngày làm việc thứ hai, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và tại hội trường. Các đại biểu Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã tập trung vào thảo luận các văn kiện Đại hội đề ra. Đoàn đại biểu Lạng Sơn thảo luận tại tổĐó là dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020); báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X…Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam; mục tiêu và những phương hướng cơ bản trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh… đánh giá những thành tựu và hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài...

LSO-Bước sang ngày làm việc thứ hai, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và tại hội trường. Các đại biểu Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã tập trung vào thảo luận các văn kiện Đại hội đề ra.
Đoàn đại biểu Lạng Sơn thảo luận tại tổ
Đó là dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020); báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X…
Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam; mục tiêu và những phương hướng cơ bản trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh… đánh giá những thành tựu và hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001-2010 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; các giải pháp phát triển, đổi mới giáo dục đào tạo; phương hướng xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp và công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên…
Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự đồng tình với các nội dung trong các báo cáo chính trị được trình tại Đại hội XI; khẳng định những thành tựu to lớn về mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trong 10 năm qua (2001 – 2010) với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt con số ấn tượng (đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, các chính sách về an sinh xã hội được đảm bảo.
Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham dự đại hội
Theo ý kiến của nhiều đại biểu, trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội; đi đôi với đó là việc củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược là vừa xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Các đại biểu Đoàn Lạng Sơn gồm 19 đại biểu (trong đó có hai đại biểu Trung ương cùng thảo luận) đã sôi nổi thảo luận gắn các điểm mới của cương lĩnh với tình hình thực tế, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp. Nhấn mạnh yếu tố đại đoàn kết, thực hiện thành công công cuộc đổi mới; Tăng cường kỷ cương, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân.

Đông Bắc - Ngọc Nhung