Chủ nhật,  13/06/2021

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XI của Đảng Các đại biểu tiếp tục tham luận tại Hội trường

Hôm qua, 14-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại Hội trường. Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội. Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội.19 tham luận và ý kiến trao đổi tại Đại hội đều tán thành với nội dung các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; thẳng thắn nêu lên những hạn chế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả hơn đường lối, chính sách của Đảng về các lĩnh vực được đề cập; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra (Báo Nhân Dân trích đăng một số tham luận trong số báo hôm nay và các số báo tiếp theo).Trình bày tham luận với chủ đề 'Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH',...

Hôm qua, 14-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại Hội trường. Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội. Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội.

19 tham luận và ý kiến trao đổi tại Đại hội đều tán thành với nội dung các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; thẳng thắn nêu lên những hạn chế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả hơn đường lối, chính sách của Đảng về các lĩnh vực được đề cập; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra (Báo Nhân Dân trích đăng một số tham luận trong số báo hôm nay và các số báo tiếp theo).

Trình bày tham luận với chủ đề &#39Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH&#39, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định: 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trình bày tham luận về &#39Xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước&#39. Đồng chí khẳng định vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đọc tham luận về &#39Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, từng bước phát triển kinh tế tri thức&#39. Theo đại biểu Châu Văn Minh, để phát triển kinh tế tri thức, cần phải có đội ngũ trí thức nhiều về số lượng và cao về chất lượng; đồng thời, có cơ chế thích hợp để đội ngũ trí thức phát huy vai trò của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, trình bày tham luận về chủ đề &#39Xây dựng lực lượng công an nhân dân&#39. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, tham luận về chính sách đối ngoại của Đảng, với phương châm &#39Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong giai đoạn mới&#39.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề: &#39Thực hiện bình đẳng giới, phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia đóng góp công cuộc xây dựng, phát triển đất nước&#39. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nêu rõ mục tiêu phấn đấu của thế hệ trẻ Việt Nam; sự cần thiết &#39tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN&#39.

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định mục tiêu &#39Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc – sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển bền vững&#39. Đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tham luận với chủ đề &#39Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh&#39, khẳng định tầm quan trọng của kinh tế biển với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, phát biểu ý kiến về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân.

Đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, nêu &#39Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng&#39. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được tập trung chỉ đạo có chuyển biến tích cực trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng. Trong nhiệm kỳ này, cần tiếp tục thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn Đại biểu TP Hồ Chí Minh. ( Ảnh: Khắc Hường )

Các đại biểu Niê Thuật, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc và Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, phát biểu tham luận khẳng định: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Đảng, Nhà nước luôn chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung các chức sắc tôn giáo, đồng bào theo đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Trong tham luận của mình, đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích rõ tám đặc trưng của CNXH, trong đó nhấn mạnh hai đặc trưng &#39Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh&#39, &#39Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu&#39. Tham luận của đồng chí Đỗ Hoài Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đề cập &#39Một số vấn đề nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị&#39. Đại biểu Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, tham luận về &#39Chế độ công hữu và sở hữu toàn dân về đất đai&#39.

Chủ đề về xây dựng Đảng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nêu những kinh nghiệm về &#39Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số&#39. Đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tham luận về &#39Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát – giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh&#39. Đảng ta luôn coi trọng việc bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Công tác này trong nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả toàn diện, có nhiều nét nổi bật, mang ý nghĩa sâu sắc. Nhiệm vụ chính trị, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới đặt ra là phải bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng phải được coi là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công. Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo T.Ư, nêu lên sự cần thiết của việc &#39Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 – giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên&#39. Tham luận nêu rõ kết quả sau bốn năm thực hiện Cuộc vận động; những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết của việc đưa nội dung Cuộc vận động vào nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội, đọc thông báo danh sách chín điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi tới Đại hội trong ngày 13-1. Như vậy, cho đến ngày 14-1, Đại hội đã nhận được 158 điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục.
Hôm nay 15-1, buổi sáng Đại hội làm việc tại Hội trường, buổi chiều làm việc tại Đoàn.

Theo Nhandan