Thứ hai,  21/06/2021

Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(Trích tham luận của đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)...Nhiệm vụ cách mạng của nước ta hiện nay đòi hỏi phải giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời sẵn sàng giành thắng lợi khi có tình huống phức tạp hơn. Vì vậy, cần thấu suốt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phải có sự đổi mới và phát triển về nội dung và phương thức xây dựng quân đội phù hợp trên nền tảng của tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong điều kiện mới; phù hợp với khả năng thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả hiện tại và lâu dài.Để xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện...

(Trích tham luận của đồng chí Ngô Xuân Lịch,
Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)
…Nhiệm vụ cách mạng của nước ta hiện nay đòi hỏi phải giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời sẵn sàng giành thắng lợi khi có tình huống phức tạp hơn. Vì vậy, cần thấu suốt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phải có sự đổi mới và phát triển về nội dung và phương thức xây dựng quân đội phù hợp trên nền tảng của tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong điều kiện mới; phù hợp với khả năng thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả hiện tại và lâu dài.

Để xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay và trong những năm tới cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề sau đây:
Một là, nhất quán và kiên định nguyên tắc lấy việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi phải chăm lo tăng cường, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của quân đội; giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho quân đội trong bất luận tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng củng cố và tăng cường trận địa tư tưởng cách mạng của Đảng trong quân đội; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối đổi mới của Đảng; quân đội luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, luôn &#39tận hiếu với dân&#39, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí; có kỷ luật tự giác, nghiêm minh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, phải nắm vững và quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị &#39Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam&#39. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng, chống mọi âm mưu, mọi thủ đoạn xâm nhập, phá hoại của địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phát triển những tài năng và chuyên gia quân đội quân sự giỏi, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ trong điều kiện mới.

Hai là, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về tổ chức, điều chỉnh biên chế, tổ chức quân đội bảo đảm sự ổn định, hợp lý, tinh gọn, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu và bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội. Xây dựng nền nếp chính quy phải toàn diện, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là chính quy trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, trong thực hiện điều lệnh, điều lệ, các chế độ, quy định của quân đội.
Ba là, tập trung xây dựng quân đội tinh nhuệ, trước hết là tinh nhuệ về chính trị và trình độ kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống, kể cả trong điều kiện chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao; không chỉ giỏi trên mặt trận đấu tranh vũ trang, mà còn phải giỏi trên mặt trận đấu tranh chính trị tư tưởng, phòng chống &#39diễn biến hòa bình&#39 và quá trình &#39tự diễn biến&#39, &#39tự chuyển hóa&#39 từ bên trong do tác động của diễn biến hòa bình. Tiếp tục nâng cao sức cơ động, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu cao với nghệ thuật quân sự tiên tiến và cách đánh phù hợp với yêu cầu tác chiến mới. Chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp huấn luyện, đào tạo phù hợp với vũ khí, trang bị, phương tiện và yêu cầu của sự phát triển khoa học quân sự và nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Huấn luyện cho các cấp thuần thục các phương án và tình huống chiến lược, giỏi tác chiến bằng vũ khí có trong biên chế và khi được tăng cường, tác chiến hợp đồng quân, binh chủng với các lực lượng trên từng địa bàn, khu vực phòng thủ.
Bốn là, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả chủ trương từng bước hiện đại hóa quân đội. Sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức đã tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, làm thay đổi trên nhiều vấn đề cơ bản về chiến tranh và quân đội, đòi hỏi nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội phải được thực hiện với tư duy mới. Bên cạnh việc phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có, quân đội cần phải có vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại để đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật của quân đội phải phù hợp với đặc điểm điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước…
Thực hiện từng bước hiện đại hóa quân đội, song cũng cần phải đi trước, đón đầu, đột phá vào những khâu, mũi nhọn cần thiết trong trang bị vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật cho quân đội. Trước hết, cần tập trung hiện đại hóa lực lượng hải quân, phòng không, không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, đồng thời từng bước hiện đại hóa các lực lượng khác phù hợp với điều kiện thực tế, phải bảo đảm tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng mọi loại hình chiến tranh và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng nhằm tạo thế và lực mới cho nền quốc phòng toàn dân. Tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng theo ý định chiến lược thống nhất, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, góp phần tạo dựng thế trận toàn dân, bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả đối thoại quốc phòng với các nước, coi đây là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin, tạo dựng vị thế mới của đất nước, đem lại khả năng hợp tác bền vững, có chiều sâu, nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan chặt chẽ tới quốc phòng, an ninh của đất nước và xây dựng quân đội.

Theo Nhandan