Thứ bảy,  19/06/2021

Ngày làm việc thứ Năm Đại hội XI của Đảng: Các đại biểu làm việc tại đoàn về công tác nhân sự

Hôm qua, 16-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục làm việc tại đoàn đại biểu về công tác nhân sự BCH T.Ư Đảng khóa XI. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch.Buổi sáng, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH T.Ư Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH Trung ương khóa X) vào BCH T.Ư Đảng khóa XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH T.Ư khóa X) vào BCH T.Ư Đảng khóa XI. Trước khi kết thúc phiên họp, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH T.Ư Đảng khóa XI.Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét...

Hôm qua, 16-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục làm việc tại đoàn đại biểu về công tác nhân sự BCH T.Ư Đảng khóa XI. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch.

Buổi sáng, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH T.Ư Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH Trung ương khóa X) vào BCH T.Ư Đảng khóa XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH T.Ư khóa X) vào BCH T.Ư Đảng khóa XI. Trước khi kết thúc phiên họp, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH T.Ư Đảng khóa XI.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung, ngoài danh sách đề cử của BCH T.Ư khóa X) BCH T.Ư Đảng khóa XI; thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu. Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH T.Ư Đảng khóa XI (nếu có) tại đoàn.

Trước khi kết thúc ngày làm việc, Đoàn Chủ tịch họp bàn, cho ý kiến về: Các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH T.Ư Đảng khóa XI; Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội.

Hôm nay, 17-1, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự BCH T.Ư Đảng khóa XI.

Theo Nhandan