Thứ ba,  06/06/2023

Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

LSO-Ngày 17/1/2011 Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau khi thảo luận tại hội trường, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 đồng chí với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 đồng chí ủy viên chính thức. Danh sách bầu cử ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 đồng chí với số dư là 144% so với số lượng cần bầu 25 đồng chí. Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 19 đồng chí.Buổi chiều,...

LSO-Ngày 17/1/2011 Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau khi thảo luận tại hội trường, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 đồng chí với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 đồng chí ủy viên chính thức. Danh sách bầu cử ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 đồng chí với số dư là 144% so với số lượng cần bầu 25 đồng chí. Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 19 đồng chí.
Buổi chiều, các đại biểu nhận và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tiến hành bẩu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại hội trường.

Ngọc Nhung