Chủ nhật,  28/05/2023

Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 17/1/2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011, tham dự có đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước các huyện trên địa bàn.Năm qua Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu và kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn như Thuế, Hải quan, Tài chính để thực hiện thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước và ủy nhiệm thu qua một số ngân hàng thương mại trên địa bàn. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Đối với công tác kiểm soát chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng chế độ quy định đối với chi thường xuyên và chi chương trình mục tiêu, với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra Kho bạc Nhà nước tỉnh còn thực hiện tốt chức năng tham...

LSO-Ngày 17/1/2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011, tham dự có đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước các huyện trên địa bàn.

Năm qua Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu và kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn như Thuế, Hải quan, Tài chính để thực hiện thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước và ủy nhiệm thu qua một số ngân hàng thương mại trên địa bàn. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Đối với công tác kiểm soát chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng chế độ quy định đối với chi thường xuyên và chi chương trình mục tiêu, với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra Kho bạc Nhà nước tỉnh còn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong điều hòa thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2010
Trong nhiệm vụ năm 2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước và hạch toán điều tiết chính xác cho từng cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định, phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả đề án hiện đại hóa quy trình thu ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp tiền vào kho bạc. Cũng trong dịp này, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức ký cam kết thi đua năm 2011 và tổ chức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2010.
Công Quân