Thứ ba,  22/06/2021

Tiếp thu ý kiến đại biểu về các văn kiện Đại hội

* Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức, 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết Hôm qua, 18-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ bảy. Buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội.Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Từ chiều 12-1 đến hết ngày 14-1, Đại hội thảo luận phần Văn kiện. Đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở Đoàn và 27 ý kiến ở Hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến rất phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.Hầu hết các ý kiến đồng tình với nội dung các Văn kiện trình Đại hội và cho rằng nội dung các Văn kiện trình Đại...

* Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức, 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết

Hôm qua, 18-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ bảy. Buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Từ chiều 12-1 đến hết ngày 14-1, Đại hội thảo luận phần Văn kiện. Đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở Đoàn và 27 ý kiến ở Hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến rất phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.

Hầu hết các ý kiến đồng tình với nội dung các Văn kiện trình Đại hội và cho rằng nội dung các Văn kiện trình Đại hội XI đề cập những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước. Các Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và cách thể hiện; nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế tình hình của đất nước và của Đảng, có tính tổng kết và khái quát cao. Đã tiếp thu nghiêm túc, có chọn lọc ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp và công bố lấy ý kiến nhân dân, chất lượng được nâng lên; đạt được sự thống nhất cao trong những vấn đề lớn cả về lý luận và thực tiễn.

Một số ý kiến cho rằng, giữa các Văn kiện chưa có sự trùng khớp về một số nội dung, chưa thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc; một số chủ trương và giải pháp chưa cụ thể, sát thực và tính khả thi cao; chưa tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân. Một số ý kiến cho rằng, cần xem lại một số nhận định, khái niệm và một số chi tiết cụ thể để bảo đảm tính

chính xác, thống nhất giữa các báo cáo, cũng như giữa các phần trong mỗi báo cáo. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng, cả trong quan điểm chung và trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các Văn kiện Đại hội, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn sắp tới. Đối với một số vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau, xin cho ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau Đại hội XI. Những kiến nghị sửa đổi một số từ ngữ, sắp xếp lại câu chữ hoặc chữa một số lỗi văn bản, xin giao Bộ Chính trị khóa XI chỉ đạo sửa chữa, hoàn thiện trước khi công bố chính thức.

Đoàn Chủ tịch trình bày rõ thêm một số vấn đề lớn, quan trọng trong các Văn kiện để Đại hội xem xét, quyết định. Đó là những vấn đề: Về chủ đề Đại hội XI; về dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển); về Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; về Báo cáo Chính trị; về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa X; về biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện trình Đại hội XI.

Sau đó, Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các Văn kiện Đại hội.

Đồng chí Trịnh Long Biên, Trưởng ban Kiểm phiếu của Đại hội, báo cáo kết quả bầu cử BCH T.Ư Đảng khóa XI và công bố danh sách các đồng chí trúng cử BCH T.Ư Đảng khóa XI (175 đồng chí Ủy viên chính thức BCH T.Ư và 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư). Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách các đồng chí trúng cử BCH T.Ư Đảng khóa XI (Danh sách BCH T.Ư Đảng khóa XI công bố trên số báo ra hôm nay).

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XI trong số các đồng chí Ủy viên chính thức BCH T.Ư mới được bầu. Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư.

Buổi chiều, BCH T.Ư Đảng khóa XI họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI.

Hôm nay, ngày 19-1, Đại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường. Sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XI chủ trì cuộc họp báo trong nước và quốc tế về thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo Nhandan