Thứ ba,  06/06/2023

Ngày làm việc thứ bảy Đại hội XI của Ðảng

Sáng ngày 18-1, Đại hội làm việc tại Hội trường về văn kiện Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện Đại hội.Sau khi thảo luận về Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội.Đồng chí Trịnh Long Biên, Trưởng Ban Kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chính thức và dự khuyết).Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách các đồng chí...

Sáng ngày 18-1, Đại hội làm việc tại Hội trường về văn kiện Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện Đại hội.

Sau khi thảo luận về Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Trịnh Long Biên, Trưởng Ban Kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chính thức và dự khuyết).

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chính thức và dự khuyết).

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư trong số các đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương mới được bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư.

Buổi chiều, các đại biểu Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Theo Nhandan