Thứ hai,  21/06/2021

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Khóa XI.- 14 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.- 21 đồng chí bầu vào Ban Kiểm tra Trung ương.LSO- Sáng ngày 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã bế mạc. Toàn cảnh Đại hộiTrong quá trình diễn ra Đại hội Đảng, đã nhận được 176 điện mừng của các quốc gia, các đảng, tổ chức tiến bộ trên toàn thế giới. Đồng chí Đinh Thế Huynh đã đọc những vấn đề biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội. Trong đại hội lần này đại biểu chính thức gồm 1.377, khi bỏ phiếu có mặt 1.376 đồng chí, số phiếu thu về 1.374, số phiếu hợp lệ 1.374. Các vấn đề chính tập trung là về chủ đề Đại hội, dự thảo cương lĩnh (bổ sung năm 2011), về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, về báo cáo chính trị, về sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng, về báo cáo kiểm điểm lãnh đạo chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Toàn bộ Điều lệ...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Khóa XI.

14 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

21 đồng chí bầu vào Ban Kiểm tra Trung ương.

LSO- Sáng ngày 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã bế mạc.


Toàn cảnh Đại hội

Trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng, đã nhận được 176 điện mừng của các quốc gia, các đảng, tổ chức tiến bộ trên toàn thế giới. Đồng chí Đinh Thế Huynh đã đọc những vấn đề biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội. Trong đại hội lần này đại biểu chính thức gồm 1.377, khi bỏ phiếu có mặt 1.376 đồng chí, số phiếu thu về 1.374, số phiếu hợp lệ 1.374. Các vấn đề chính tập trung là về chủ đề Đại hội, dự thảo cương lĩnh (bổ sung năm 2011), về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, về báo cáo chính trị, về sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng, về báo cáo kiểm điểm lãnh đạo chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Toàn bộ Điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung đã được công bố công khai tại Đại hội. Các vấn đề sửa đổi bổ sung Điều lệ đảng gồm 5 vấn đề và có 2 phương án để thực hiện, chủ yếu tập trung vào các vấn đề kiến nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng, thẩm quyền kỷ luật đảng viên, giới thiệu người vào Đảng. Sau khi nghe toàn văn, đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung sửa đổi, giải đáp hướng dẫn rõ hơn về quyền giám sát, hạn chế sai phạm. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Điều lệ Đảng lần XI. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị đọc kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban bí thư, Ủy Ban kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành đã họp bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí: Trương Tấn Sang, Phùng quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư. Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí, Đồng chí Ngô Văn Dụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.


Đại hội tiến hành biểu quyết


Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khóa X đã đọc lời chúc mừng, đồng chí nhấn mạnh đây là kết quả thành công chung của đại hội, sự đoàn kết nhất trí của đại hội. Đồng chí Nông Đức Mạnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Đọc diễn văn tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là trọng trách lớn lao của Ban Chấp hành trước Đảng trước dân, và trọng trách của các đồng chí lão thành đã dành cho Ban Chấp hành khóa mới. Đây là thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn thách thức. Nhưng với nền tảng vững chắc của Đảng, tập thể Ban Chấp Trung ương khóa XI sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết nhất trí, vững vàng độc lập tự chủ học tập theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ nặng nề ấy rất cần sự giúp đỡ của các đồng chí lão thành cách mạng, toàn Đảng toàn dân, kiều bào nước ngoài, các nước anh em… Đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Thư ký đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI, dự thảo khái lược kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn đưa nước ta ngày càng có vị thế trên trường quốc tế, tuy nhiên cũng còn nhiều thách thức cần phải giải quyết, vì vậy cần quyết tâm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn đưa đất nước đi lên. Đề ra các nhiệm vụ chủ yếu phát triển cả chiều rộng chiều sâu, nêu cao tính độc lập tự chủ, phát triển kinh tế tri thức, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quốc phòng an ninh, chống các thế lực thù địch, đổi mới nâng cao chất lượng của Quốc hội, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, đổi mới công tác Đảng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội


Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Đại hội, trên cơ sở thảo luận trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn Đại hội đã biểu thị tập trung quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân toàn dân phát huy sức mạnh dân tộc để đưa nước ta từng bước thành nước công nghiệp hiện đại.
Qua 9 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công rực rỡ.

Đông Bắc - Ngọc Nhung