Thứ bảy,  12/06/2021

ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ÐẸP

* Công bố danh sách Bộ Chính trị, tổng Bí thư, Ban Bí thư và ủy ban kiểm tra Trung Ương* Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng* Thông qua các văn kiện Đại hội và nghị quyết Đại hội XI của ĐảngSau chín ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng qua 19-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp.Khách mời của Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Bí thư T.Ư Đảng; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng các khóa II, III, IV, V; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cùng các đại biểu nhân...

* Công bố danh sách Bộ Chính trị, tổng Bí thư, Ban Bí thư và ủy ban kiểm tra Trung Ương

* Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng

* Thông qua các văn kiện Đại hội và nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Sau chín ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng qua 19-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Khách mời của Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Bí thư T.Ư Đảng; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng các khóa II, III, IV, V; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cùng các đại biểu nhân sĩ, trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong không khí phấn khởi và tin tưởng. Đại hội họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều khiển phiên bế mạc.

Mở đầu, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội, đọc danh sách 18 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế vừa mới gửi thư, điện chúc mừng Đại hội. Như vậy, cho đến phiên bế mạc Đại hội đã nhận được 176 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội một lần nữa bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm hữu nghị và hợp tác của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp theo, đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội XI của Đảng để Đại hội thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc Báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị T.Ư lần thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. BCH T.Ư bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư và bầu bốn đồng chí vào Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư gồm 21 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm (Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đăng số báo ra hôm nay).

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI và bày tỏ tin tưởng rằng, thành công của Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X. Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI phát biểu ý kiến, đồng chí nhấn mạnh: Chúng tôi ý thức được rằng, những thành tựu và kinh nghiệm quý báu có được từ những nhiệm kỳ trước, đặc biệt là 25 năm đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta (Toàn văn Bài phát biểu đăng số báo ra hôm nay).

Tiếp theo, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội, đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Diễn văn nêu rõ: Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm sắt đá của Đảng ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu &#39Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại&#39. Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới (Toàn văn Diễn văn đăng trên số báo ra hôm nay).

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, trong không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, tự hào về nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Trung tâm Báo chí Đại hội XI của Đảng đã họp báo về thành công của Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo.

Theo Nhandan