Thứ năm,  23/09/2021

Đảng bộ Sở Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo trong quản lý tài chính – ngân sách

LSO-Những năm qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã luôn đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách.Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách; từng bước bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong quản lý, điều hành, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách. Công tác chuyên môn của ngành đã thể hiện rõ vai trò tham mưu với tỉnh trong việc chủ động trình các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh phát triển KT-XH; quản lý chặt chẽ chi tiêu công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản..., phối hợp với cơ quan thuế triển khai các biện pháp quản lý, khai thác, thu...

LSO-Những năm qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã luôn đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách.
Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quản lý tài chính – ngân sách; từng bước bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong quản lý, điều hành, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách. Công tác chuyên môn của ngành đã thể hiện rõ vai trò tham mưu với tỉnh trong việc chủ động trình các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh phát triển KT-XH; quản lý chặt chẽ chi tiêu công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…, phối hợp với cơ quan thuế triển khai các biện pháp quản lý, khai thác, thu ngân sách trên địa bàn hiệu quả. Thực hiện dự toán thu ngân sách 5 năm (2005 – 2009) tăng bình quân 30,1% mỗi năm (mục tiêu đề ra từ 8% – 10%); trong đó thu nội địa tăng bình quân 18,8%. Chi ngân sách địa phương tăng bình quân 39% (mục tiêu đề ra là 10%), đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và đối ngoại của địa phương, bảo đảm đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, đảm bảo đúng dự toán, đúng Luật Ngân sách…
Trụ sở Sở Tài chính Lạng Sơn – Ảnh: Thanh Sơn
Song song với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nghiêm túc thực hiện quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức. Đối với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hàng năm, ngành đều phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó có gắn với tiêu chuẩn vận dụng từ cuộc vận động, có sơ, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình. Đảng bộ cũng thường xuyên quan tâm, giám sát công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính – ngân sách, Đảng bộ xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ công chức trong cơ quan tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm; chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thường xuyên về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh; thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Đảng bộ thống nhất thực hiện các giải pháp trọng tâm : các chi ủy chi bộ cùng với thủ trưởng đơn vị cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ vào kế hoạch, chương trình công tác; thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành, phân công cụ thể rõ người, rõ việc nhằm phát huy trí tuệ của mỗi cá nhân, tạo nên một tập thể đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các chi bộ, cán bộ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra đảng viên chấp hành quy định Điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm… Lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Qua đánh giá, phân loại hằng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân 5 năm 2005 – 2010 đạt 84,76%, tăng 14,76% so với mục tiêu đề ra. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền.

Hoàng Thái