Chủ nhật,  13/06/2021

Nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính đảng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước: Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ; Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long; Tổng thống Đại hàn Dân Quốc Li Miêng Pắc; Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pi-e Lô-răng; Chủ tịch Đảng 'Nước Nga Công bằng' S.M.Mi-rô-nốp; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản U-crai-na P.N.Xi-mô-nhen-cô; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ A.B. Bác-đan; Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ S.Bát-bon-đơ; Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc, Tổng thống nước Cộng hòa Xu-đăng Ha-xan A-mát An...

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được điện mừng của nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng các nước: Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ; Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long; Tổng thống Đại hàn Dân Quốc Li Miêng Pắc;

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pi-e Lô-răng; Chủ tịch Đảng &#39Nước Nga Công bằng&#39 S.M.Mi-rô-nốp; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản U-crai-na P.N.Xi-mô-nhen-cô; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ A.B. Bác-đan; Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ S.Bát-bon-đơ; Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc, Tổng thống nước Cộng hòa Xu-đăng Ha-xan A-mát An Ba-xi-a.

Theo Nhandan