Thứ sáu,  25/06/2021

Phiên họp 17 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Ngày 26-1, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế tổ chức phiên họp lần thứ 17.Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế khóa 2010 - 2011, chủ trì phiên hợp. Đoàn đại biểu bốn nước thành viên là Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái-lan; đại diện các quốc gia và tổ chức tài trợ tham dự.Tại phiên họp, ngoài việc đánh giá tiến độ thực hiện những nội dung đề ra trong phiên họp lần thứ 16, các đoàn đại biểu thảo luận, xem xét và thông qua các văn kiện quan trọng như: Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước; kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 của Ủy hội; tình hình phát triển trong lưu vực; việc tăng cường tổ chức bộ máy và ổn định trụ sở cho Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc...

Ngày 26-1, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế tổ chức phiên họp lần thứ 17.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế khóa 2010 – 2011, chủ trì phiên hợp. Đoàn đại biểu bốn nước thành viên là Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái-lan; đại diện các quốc gia và tổ chức tài trợ tham dự.

Tại phiên họp, ngoài việc đánh giá tiến độ thực hiện những nội dung đề ra trong phiên họp lần thứ 16, các đoàn đại biểu thảo luận, xem xét và thông qua các văn kiện quan trọng như: Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước; kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 của Ủy hội; tình hình phát triển trong lưu vực; việc tăng cường tổ chức bộ máy và ổn định trụ sở cho Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế…

Theo Nhandan