Thứ ba,  06/06/2023

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng

Ngày 27-1, tại Hà Nội, Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2011).Đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng trong suốt 81 năm qua và khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, ôn lại chặng đường 81 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, càng tự hào và thấy rõ vinh dự, trách nhiệm to lớn của những người làm báo Đảng; cần xác định rõ, trong năm năm tớiBáo Nhân Dân là tờ báo luôn đi đầu trong việc tuyên truyền các Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); các phương...

Ngày 27-1, tại Hà Nội, Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2011).
Đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng trong suốt 81 năm qua và khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, ôn lại chặng đường 81 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, càng tự hào và thấy rõ vinh dự, trách nhiệm to lớn của những người làm báo Đảng; cần xác định rõ, trong năm năm tới
Báo Nhân Dân là tờ báo luôn đi đầu trong việc tuyên truyền các Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011-2020); các phương hướng, quyết sách, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2011-2015. Thay mặt Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên ra sức thi đua, đề cao tiết kiệm, làm việc hết sức mình góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống.
* Ngày 27-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và phát động phong trào thi đua năm 2011.
Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại lịch sử 81 năm vẻ vang của Đảng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sau 25 năm đổi mới, nhất là sau năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2010 của tỉnh cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế và giải pháp khắc phục trong năm 2011.
Nhân dịp này, 25 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc và 60 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo Nhandan