Thứ năm,  09/02/2023

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững

LSO-Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Kết quả thực hiện của năm 2010 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Vy Văn Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010, với những thuận lợi cơ bản, chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục hậu quả suy giảm kinh tế năm 2009, đồng thời khó khăn về tín dụng, tình hình tiết giảm phụ tải điện,… đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp tích cực...

LSO-Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Kết quả thực hiện của năm 2010 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Vy Văn Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
Trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010, với những thuận lợi cơ bản, chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục hậu quả suy giảm kinh tế năm 2009, đồng thời khó khăn về tín dụng, tình hình tiết giảm phụ tải điện,… đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm.
Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua được các khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển với mức tăng trưởng năm 2010 đạt 9,61%, (mục tiêu tăng từ 9,5-10%). GDP bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng. Trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội được Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, có 5 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch, 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt kết quả khá. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo. Việc triển khai xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được đẩy mạnh. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung chỉ đạo; tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.521 tỷ đồng, đạt 130% dự toán năm, tăng 30,3% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 643,2 tỷ đồng, tăng 11,5%.
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá – xã hội được duy trì ổn định và phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục và đào tạo được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả; công tác xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2010 giảm 2,85% so với năm 2009, tạo việc làm và giải quyết việc làm mới cho 12.200 lao động địa phương.
Công tác quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường, góp phần quan trọng giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Những thành tựu trên hết sức có ý nghĩa, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó tỉnh Lạng Sơn cũng còn một số yếu kém, cần khắc phục đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, nhất là giao thông, hạ tầng đô thị; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất, khai thác khoáng sản chưa được khắc phục; việc quản lý đất đai, nhất là đối với tài nguyên rừng; buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội còn nhiều bức xúc; công tác chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ của một số công chức còn nhiều hạn chế…
Về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011: Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, có vai trò quan trọng trong việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015. Bước vào thực hiện kế hoạch chúng ta có những thuận lợi cơ bản đó là: Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2006-2010) là tiền đề thuận lợi để tiếp tục phát triển; hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và việc triển khai tích cực Chương trình hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc, Chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, mở ra cơ hội, thời cơ mới cho sự phát triển.
Bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, thách thức: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều yếu kém, trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hằng năm chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu thực tế của tỉnh; môi trường đầu tư còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; chất lượng nguồn nhân lực còn ở mức thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; đời sống nhân dân ở các vùng xa, vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn; vấn đề giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, chủ động trong công tác và có các giải pháp quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011 mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, mục tiêu sau:
Một là, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh tạo sự chuyển biến rõ rệt về tốc độ tăng trưởng (GDP tăng từ 10% trở lên so với năm 2010) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững cho các năm tiếp theo: Tập trung đưa Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đi vào cuộc sống; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, trong đó tập trung thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nông thôn. Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 08/6/ 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ổn định sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ mà tỉnh có thế mạnh, trong đó trọng tâm là các dịch vụ vận tải, kho bãi, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn… Chỉ đạo quyết liệt công tác thu-chi ngân sách nhà nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán để có thêm nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển và giải quyết một số nhiệm vụ chi thiết yếu.
Hai là, tập trung sức chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của Khu kinh tế. Tiếp tục cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của Khu kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại vào Khu kinh tế; tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và hợp tác chặt chẽ với Quảng Tây – Trung Quốc để triển khai xây dựng Khu hợp tác biên giới Đồng Đăng – Bằng Tường. Tích cực, chủ động đẩy mạnh chương trình hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để tranh thủ nguồn vốn tài trợ ODA đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và thị trấn Đồng Đăng.
Ba là, cải thiện môi trường đầu tư để huy động cao nhất các nguồn vốn đầu tư phát triển. Tiếp tục cụ thể hoá các cơ chế chính sách, thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của đầu tư, đặc biệt chú trọng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn nhà nước, tăng cường thực hiện cơ chế giám sát cộng đồng. Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và công tác đào tạo nghề. Có giải pháp hữu hiệu nhằm xã hội hoá đầu tư một số công trình hạ tầng kinh tế – xã hội, với nhiều phương thức huy động vốn phù hợp.
Bốn là, tập trung cho công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thành quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh thời kỳ 2011-2020 và tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở từng cấp học, bậc học; đẩy mạnh đào tạo nghề; Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm đi đôi với phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng…
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, môi trường.
Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” ở các cơ quan đơn vị; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất nhằm tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.
Sáu là, thường xuyên chăm lo củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế.
Bảy là, Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý đô thị, quy hoạch, kế hoạch. Tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội cấp tỉnh đến năm 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội cấp huyện, thành phố đến năm 2020, quy hoạch một số ngành, sản phẩm trọng yếu, đi đôi với nâng cao chất lượng, tăng cường sự tham vấn, đóng góp, giám sát, kiểm tra của cộng đồng cho công tác quy hoạch. Chú trọng các chỉ tiêu phát triển bền vững, tăng tính năng cụ thể hóa quy hoạch của kế hoạch 5 năm và hằng năm.
Tám là, Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch và đề án cụ thể trên các lĩnh vực trọng yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Với những thành tựu của hơn 20 năm đổi mới và những kết quả quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010, với niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và những năm tiếp theo.
Nhân dịp năm mới, đón Xuân Tân Mão năm 2011, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể nhân dân các dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ các lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh, năm mới dồi dào sức khoẻ, đạt nhiều thành tích, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Chúc Báo Lạng Sơn ngày càng đổi mới, phát triển; hấp dẫn về nội dung, đẹp về hình thức; xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn giàu truyền thống cách mạng và văn hoá.
Vy Văn Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh